The Evaluation of Financial Reporting of Value Added Tax Based Receivables Within the Framework of Effect Analysis on Taxable and Accounting Profit


Creative Commons License

Küçük E.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.24, pp.299-319, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The quality of financial reports, to a great extent, depends on the information they provide for the needs of the users. Various reasons such as their maturity structure, turnover, and role in financial success make the financial reporting of receivables which is a statement of financial position item important. The objective of this study is to evaluate the financial reporting of value-added tax based receivables within the framework of effect analysis on taxable and accounting profit and loss and to make some suggestions regarding this issue. The study deals with this issue through a case study considering legal documents such as tax regulations, accounting standards, and Accounting System Application General Announcement.

Keywords: The Effect Analysis on Taxable and Accounting Profit (loss), Discounts of Receivables and Income, IAS 8, IAS 12, IFRS 9, Financial Reporting.

Jel Classifications: M40, M41, M48 

Finansal raporların kaliteli olabilmesi, önemli ölçüde, kullanıcıların ihtiyacına uygun bilgi sunabilmesine bağlıdır. Vade yapısı, tahsil kabiliyeti ve finansal başarıdaki rolü gibi birçok neden finansal durum tablosu kalemi olan alacakların finansal gösterimini önemli hale getirmektedir. Çalışmanın amacı; mali ve ticari kâr/zarar etki analizi çerçevesinde KDV kaynaklı alacakların finansal gösterimini değerlendirmek ve bazı önerilerde bulunmaktır. Çalışma konusu; vergi mevzuatı, muhasebe standartları ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği gibi yasal düzenlemeler göz önüne alınarak somut bir vaka üzerinden incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mali ve Ticari Kâr/Zarar Etki Analizi, Alacak ve Gelir Reeskontu, TMS-18, TMS-12, TFRS-9, TMS-9, Finansal Raporlama.

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M48