The Relationship Between Tourists’ Consumption Tendencies Towards Gastronomic Trends and Destination Satisfaction: Case of Cappadocia


Creative Commons License

Çeşmeci N., Şener B., Kılıçhan R.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.11, no.1, pp.47-70, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this research is to determine the relationship between tourists' consumption tendencies towards different gastronomic trends (modernist, fusion and local cuisine) and destination satisfaction. Considering the gap in the literature, it will be valuable to know more about this relationship. To achieve the research objectives, data was collected from 313 tourists in November-December 2022 period. It was found that the relationship between the consumption tendency of tourists towards modernist cuisine and local cuisine and destination satisfaction was at a moderate positive level. %26.2 of the total change in destination satisfaction can be explained by modernist, %11.6 by fusion and 25.5% by local cuisines consumption tendency. It also was determined that there is a difference between consumption tendency towards culinary trends and destination satisfaction between domestic and foreign tourists and between first timers and repeat visitors. Lastly, modernist consumption tendency differs according to the education level; local consumption tendency vary according to the income, and destination satisfaction varies according to the purpose of visit.

Bu araştırma, turistlerin gastronomik akımlara yönelik tüketim eğilimleri ile destinasyon memnuniyetleri arasındaki ilişkiyi incelemek üzere gerçekleştirilmiştir. Literatürde modernist, füzyon ve yerel mutfak akımlarına yönelik tüketim eğilimiyle destinasyon memnuniyeti arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaya rastlanmamasından dolayı, çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma verileri 2022 yılı Kasım-Aralık ayları içerisinde 313 turistten toplanmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda, turistlerin modernist mutfak ve yerel mutfak akımlarına yönelik tüketim eğilimi ile destinasyon memnuniyeti arasındaki ilişkinin orta düzeyde ve olumlu yönde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Regresyon analizi bulguları incelendiğinde ise destinasyon memnuniyetindeki toplam değişmenin %26,2'sinin modernist mutfak, %11,6’sının füzyon mutfak ve %25,5’inin yerel mutfak tüketim eğilimi ile açıklanabileceği bulgulanmıştır. Gerçekleştirilen t-testi sonucunda, yerli ve yabancı turistler arasında ve ilk defa destinasyona gelenlerle daha önce gelmiş olanlar arasında mutfak akımlarına yönelik tüketim eğilimleri ile destinasyon memnuniyetleri arasında fark olduğu belirlenmiştir. ANOVA sonuçları, modernist mutfak tüketim eğiliminin katılımcıların eğitim düzeylerine göre; yerel mutfak tüketim eğilimlerinin katılımcıların gelir gruplarına göre ve destinasyon memnuniyetinin ise ziyaretin amacına göre farklılık gösterdiğine işaret etmektedir.