ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER İLE İLİŞKİLERİ


Creative Commons License

Yavuz E., Boran M.

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.208

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.208
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Eğitim kalitesinin yüksek olmasında önemli role sahip öğretmenlerin kendilerini meslek bilgileri, alan bilgileri ve genel kültür konusunda yetiştirmeleri gerekmektedir. Öğretmenlerin bu alanlarda eğitim aldıkları dönem olan üniversite yılları ve bu yıllarda mesleklerine yönelik tutumları ve özyeterlik algıları onların kendilerini geliştirmesinde önemli bir role sahiptir. Bu bağlamda, bu çalışmada öğretmen adaylarının özyeterlik algıları, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, lisansüstü eğitime devam etme istekleri ve öğretmenlik mesleğini tavsiye etme durumları arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. İlişkisel tarama deseninde tasarlanan bu araştırmada, çalışma grubu seçkisiz olmayan amaçsal örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Çalışma grubunu 2017-2018 eğitimöğretim yılında İç Anadolu bölgesindeki bir devlet üniversitesinde ortaokul matematik ve sınıf öğretmenliği programlarına son sınıf olarak devam eden öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışma grubunda 61 sınıf öğretmenliği ve 48 matematik öğretmenliği programına devam eden toplam 109 öğretmen adayı bulunmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak araştırmacının hazırladığı katılımcıların bilgilerini içeren bir demografik bilgi formu, Üstüner’in (2006) geliştirdiği “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” ve Türkçe uyarlamasını Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya’nın (2005) yaptığı “Öğretmen Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Parametrik ve parametrik olmayan analizler sonucunda her iki öğretmenlik programına devam eden öğretmen adaylarının özyeterlik algılarının düşük olduğu ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının ne olumlu ne olumsuz olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının özyeterlik algıları ile mesleğe yönelik tutumları arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlik mesleğini başka kişilere tavsiye etmelerinin onların özyeterlik algılarına ve mesleğe yönelik tutumlarıyla pozitif yönde düşük düzeyde ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak, öğretmen adaylarının mesleklerinde uzmanlaşmak için lisansüstü eğitime devam etme isteklerinin onların mesleklerine olan tutumları ve özyeterlik algıları ile ilişkili olmadığı belirlenmiştir.