A NEW OUTLOOK ON THE ETYMOLOGY OF THE NAME “TURK”


Creative Commons License

PAŞAYEV N.

Diğer, ss.1147-1155, 2014

  • Basım Tarihi: 2014
  • Sayfa Sayıları: ss.1147-1155

Özet

Türk sözünün tarihi, etimolojisi ve taşıdığı anlamla bağlı Türkoloji’de her kes tarafından kabul edilir bir fikir bulunmamaktadır. Bu konuda çok sayılı araştırmacıların fikirleri genelde kaynaklara dayansa da, mantıksal açıdan her kesi tatmin edecek ortak bir fikir bulunmamaktadır. Takdim olunan çalışma bu konunun araştırılmasına yöneliktir. Çalışmada Türk sözünün farklı dönemlerde bilim adamları tarafından teklif edilen etimolojik yorumlarının analizi verilmiş, bu yorumların eksik kalan tarafları araştırılmıştır. Türk sözünün çok sayıda bilim adamı tarafından kabul gören güçlü, kuvvetli anlamının aslında eski kaynakların okunması açısından yetersiz kaldığı zaman zaman bilim adamları tarafından vurgulansa da, bu konu günümüze kadar açık kalmıştır. İlk defa Alman bilim adamı F.W.K.Müller tarafından ileri sürülmüş olan ve Macar alimi G.Nemeth tarafından temellendirilmeye çalışılmış bu yorum birçok bilim adamı tarafından kabul görmüş olmasına rağmen çitti bir araştırmaya tabi tutulmamıştır. Yapılan araştırmalarda ise Türk sözünün ne ifade ettiğini anlamak için bilim adamları çoğu zaman Türk diline değil, başka dillere müracaat etmiş, bu kelimenin manasını başka dillerde aramaya çalışmışlar. Takdim olunan çalışmada konuya sistemli yaklaşım uygulanarak Türk kelimesinin anlamına farklı taraftan bakılmış ve bu kelimenin çok daha genel bir anlam, insan anlamı taşıdığı ortaya çıkarılmıştır. Teklif edilen yorum bilimsel açıdan temellendirilmiş ve Türk kelimesinin tarih öncesi dönemlere giden kökleri araştırılmıştır. Eski kaynakların okunması sırasında bu yorumun mevcut yorumlardan farklı olarak bütün problemleri giderdiği de ispatlanmıştır. Türk kelimesinin teklif edilen yorumu bu kelimenin birçok bilim adamlarının iddia ettiği gibi 4-6. yy’lerde değil, daha eski zamanlarda ortaya çıktığını, şimdiye kadar bu kelimenin teklif edilen yorumlarının bu yorumun çeşitli varyantları olduğunu ortaya koymaktadır. 

There is not any view that accepted by everyone about word Türk history, etimology and its meaning. Although generally many researchers’ opinion bases on resources, logically there is not any sufficient common view about this topic. Research paper investigates this topic. In this study the analysis of etymologic comments of word Türk by scientists has been given and investigated lack sides of these comments. Although scientists consider on lack of meaning of word Türk as a strong and powerful which have been accepted many other scientists from time to time, this issue is uncompleted till today. First time this comment was put forward by German scientist F.W.K.Müller and tried to substantiate by G.Nemeth. Although this comment has been accepted many scientists, it has not been investigated seriously. In researches to understand meaning of word Türk scientists appealed not Turkish but other languages and researched meaning of word Türk in other languages. In this study topic has been investigated systematically and considered on word Türk in different view. Here it is observed that this word means human which is more general meaning of word Türk. Offered comment has been substantiated scientifically and base of word Türk has been investigated before the history. It is confirmed that if old sources is read, in contrast of present comment offered comment solves all problems. Offered comment about word Türk puts forth that this word did not emerge in 4-6 centuries that claimed many scientists but emerged in much more old times. Also offered comment states that till now all comments are other variants of this comment.