İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mistik Tecrübe Düzeyleri -Erciyes Üniversitesi Örneklemi-


ULU M.

II. Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.537

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.537

Özet

Giriş: Mistisizm ve mistik tecrübe kavramları, insanın dinî yaşantısına temel bir tecrübî esas sağladıkları için birçok araştırmacı tarafından özenle değerlendirildikleri için değil, aynı zamanda empirik olarak çok ihmal edildiği için ilgi çekmektedir. Amaç: İnsanların manevi yaşantıları ve bu yaşantının duygusal dünyadaki en etkili gücü olan mistik tecrübe, gelişim ve olgunlaşmanın tetiklediği bir dizi artarak karmaşıklaşan aşamadan geçmektedir. Din tarafından tatmin edilen entelektüel ihtiyaçlar da dini bilgi düzeyine göre değişmektedir. Bu çalışma ile örgün öğretimde en yüksek dini eğitimin verildiği İlahiyat Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerinin mistik tecrübe düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Çalışmada Ralph Hood tarafından geliştirilen “Mistik Tecrübe Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin Türk kültürüne uyumu ile geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Prof. Dr. Mehmet Süheyl Ünal gerçekleştirilmiştir. Ölçek, 32 maddeden oluşmakta ve toplamda 8 alt faktör içermektedir. Örneklem grubuna uygulanan formlardan elde edilen tüm veriler SPSS 24 istatistik paket programında sayısal değerlere dönüştürülmüş ve gerekli analizler bu programın ilgili modülleri kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada Tek yön Anova, T-Testi ve korelasyon teknikleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada ölçme aracı olarak kullanılan ölçeğin Cronbach Alpha değeri ,906 olarak belirlenmiştir. Bu değer ölçme aracının oldukça güvenilir bir ölçüm yaptığını göstermektedir. Örneklem grubu ise toplamda 364 öğrenciden oluşmaktadır. Cinsiyete göre dağılım açısından bu öğrencilerden 283 (%77,7) kız ve 81 (%22,3) erkektir. Bu oran ilahiyat fakültelerindeki reel durumu da yansıtmaktadır. Fakültede belirgin bir şekilde kız öğrencilerin sayısal bir üstünlüğü söz konusudur. Örneklem grubunun sınıflara dağılımına bakıldığında 84 (%23,1) öğrenci Hazırlık sınıfında; 57 (%15,7) öğrenci birinci sınıfta; 68 (%18,7) öğrenci ikinci sınıfta; 65 öğrenci (%17,9) üçüncü sınıfta; 90 (%24,7) öğrenci ise dördüncü sınıfta öğrenim görmektedir. Sonuç: İstatistiksel analizler değerlendirildiğinde cinsiyet değişkeninin mistik tecrübenin sadece “dini” alt faktörü ile anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık sınıf, Anova testi sonuçlarına göre mistik tecrübenin bütün alt faktörleri ile anlamlılık düzeyinde bir ilişkiye sahiptir. Veriler, çalışmanın amacının doğruladığını göstermektedir.