Kapadokya Bölgesi Yerel Halkının Destinasyon Marka İmajına Yönelik Algıları


Gölgeli K., İlhan H.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.12, no.1, pp.544-575, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Destination image and brand perception are among the most important factors that determine tourists' preference for a destination centre. In this study, the concepts of destination, brand and image were analysed and it was aimed to determine the perceptions of local people living in Ürgüp district of Nevşehir province towards the destination brand image of the region. In this direction; face-to-face semi-structured interview technique was applied to the volunteers of the local people between the ages of 20-66 who live in Ürgüp, have houses close to the destination centres, do not work in the tourism sector, belong to different occupational groups, through snowball sampling. A total of 25 questions were asked to the local people using the Doxey (1975) scale. The interviews were recorded on a voice recorder and the conversations were transcribed and analysed. As a result of the analyses, within the scope of tourism and social sustainability, it was concluded that the local people of Ürgüp support the development of tourism in the region, have love and sympathy for tourists, think that the interaction between them and tourists contributes to them socially and that the tourism sector should be developed further. Within the scope of tourism and environmental sustainability; it was mentioned that there is a general traffic problem in Ürgüp that is not caused by tourism and some visual and noise pollution caused by tourism. Regarding tourism and economic sustainability, it is possible to say that all of the participants expressed their discomfort with the increase in prices in the region due to tourism; on the other hand, it is possible to say that tourism in the region contributes to the development of economic infrastructure in the fight against poverty. 

Destinasyon imajı ve marka algısı, turistlerin bir destinasyon merkezini tercih etmesini belirleyen en önemli unsurlardandır. Bu çalışmada; destinasyon, marka ve imaj kavramları incelenmiştir ve Nevşehir ili Ürgüp ilçesinde yaşayan yerel halkın bölgenin destinasyon marka imajına yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda; kartopu örneklem yoluyla Ürgüp’te yaşayan, destinasyon merkezlerine yakın evlere sahip, turizm sektöründe çalışmayan, farklı meslek gruplarına mensup, 20-66 yaş aralığındaki yerel halktan gönüllü olanlara yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Yerel halka, Doxey (1975) ölçeği kullanılarak toplam 25 soru yöneltilmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiş ve konuşmalar yazıya dökülerek analiz edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde; turizm ve sosyal sürdürülebilirlik kapsamında, Ürgüp yerel halkının bölgede turizmin gelişmesini desteklediği, turistlere karşı sevgi ve sempati beslediği, turistlerle aralarındaki etkileşimin kendilerine sosyal açıdan katkı sağladığı ve turizm sektörünün daha fazla geliştirilmesi gerektiğini düşündükleri çıkarımı yapılmıştır. Turizm ve çevresel sürdürülebilirlik kapsamında; Ürgüp’te turizmden kaynaklanmayan genel bir trafik sorunu olduğundan ve turizmden kaynaklanan bazı görüntü ve gürültü kirliliklerinden bahsedilmiştir. Turizm ve ekonomik sürdürülebilirlik ile ilgili olarak; katılımcıların tamamının turizm nedeniyle bölgedeki fiyatların artmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdiğini; öte yandan bölgede turizmin yoksullukla mücadelede ekonomik altyapının gelişmesine katkı sağladığı görüşünde olduğunu söylemek mümkündür.