Deneysel Kornea Neovaskülarizasyonu Modelinde Topikal Bevacizumab Ve Siklosporinin Etkinliğinin karşılaştırılması


Creative Commons License

Kahraman N., Erin Ulusoy D. M. , Balcıoğlu E. , Duru Z.

Türk Oftalmoloji Derneği 32. Yaz Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ: Deneysel bir korneal neovaskülarizasyon modelinde topikal bevacizumab ve siklosporin uygulamalarının inhibe edici etkisinin karşılaştırılması.

YÖNTEM: Bu deneysel çalışmada otuz yetişkin Sprague-Dawley rat kullanıldı. Ratların merkezi korneaları kimyasal olarak koterize edildi. Olgular 3 gruba ayrıldı. Birinci grup (n = 10) topikal olarak 10 mg / ml konsantrasyonda (günde iki kez) bevacizumab ile, ikinci grup (n = 10) topikal olarak siklosporin A % 1 göz damlası (günde iki kez) ile, üçüncü grup (kontrol grubu, n = 10) salin çözeltisi (% 0.9) (günde iki kez) ile tedavi edildi. Tüm ratların yarık lamba muayenesi 3. ve 28. günde yapıldı. Korneaların dijital görüntüleri alındı ve hesaplamak için görüntü analiz yazılımı kullanılarak kornea neovaskülarizasyon alanı analiz edildi. Tüm ratlar 28. günde öldürüldü. Korneaların kan damarı sayısı, iltihap durumu ve kollajen dizilimi histopatolojik olarak değerlendirildi.

BULGULAR: Histopatolojik incelemede kornea kalınlıkları Grup 2’de 110,76±28,73 μm, Grup 1’de 129,54±32,35 μm ve Grup 3’de 132,57±33,52 μm olarak saptandı. Grup 2’de kornea kalınlığı diğer gruplara göre anlamlı olarak daha düşüktü (p < 0.005). Kan damarı sayısı en az Grup 2’de (1,34±1,57), en fazla Grup 3’de (2,71±2,79) saptandı (p < 0.001). Ek olarak, enflamasyon derecesi Grup 2 ve Grup 1’de, Grup 3’e göre anlamlı derecede düşüktü (p < 0.05). Kollajen dizilimi ise Grup 2’de diğer gruplara göre anlamlı derecede düşüktü (p = 0.03).

TARTIŞMA VE SONUÇ: Yeni oluşan korneal neovaskülarizasyonun inhibisyonunda topikal siklosporin ve bevacizumab uygulanması önemli bir inhibe edici etkiye sahiptir. Siklosporin tedavisi, bevacizumab tedavisine kıyasla daha etkili görünmektedir.