Retrospective Evaluation of 200 Children with Head Trauma Admitted to a University Hospital


Bülbül E.

9. International Critical Care Congress ve XVIII. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 9.Intercontinental Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 27 October 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction and purpose

Trauma is one of the most common causes of death in children around the world. Especially head traumas can progress with serious mortality and morbidity. In this study, we aimed to remind head traumas and draw attention.

Method

The data of 200 patients under the age of 18 who were brought to a tertiary hospital emergency department between June 1, 2021 and July 1, 2021 were evaluated retrospectively.

Results

Of the 200 patients, 120 (60%) were boys and 80 (40%) were girls. Age distribution; 50 patients (25%) 0-1 years old, 34 patients (17%) 1-2 years old, 38 patients (19%) 2-5 years old, 36 patients (18%) 6-10 years old, 42 patients ( 21%) was 11-18.

The most common trauma mechanism was falling in 90 patients (45%), followed by in-vehicle traffic accident in 52 patients (26%), bicycle accident in 20 patients (10%), non-vehicle traffic accident in 10 patients (5%). Electric scooter accidents in 10 (5%) patients, skating accidents in 8 (4%) patients, non-electric (classic type) scooters in 6 (3%) patients, assault in 2 (1%) patients, and 2 (1%) patients. It was a heavy object falling on it.
Argument

Head trauma due to falling is higher than other trauma mechanisms, and we think that this is due to the lack of balance function due to the relatively high calvarium in childhood compared to other regions and the immaturity of the cervical musculature.

Our study is compatible with the literature in terms of trauma mechanism. However, as far as we have researched, it is the first study in Turkey in which head trauma due to electronic scooters is evaluated separately.

While there is a desire to have computed tomography scanned due to medicolegal concerns in every patient presenting with head trauma in clinical practice, it has been stated in studies that unnecessary tomography increases the risk of radiation-induced cancer. For this reason, in our study, computed tomography was indicated according to the PECARN scoring system. No radiological pathology was found in the majority of patients.

Conclusion

In this study, which we aim to draw attention to and remind head traumas, it is necessary to prevent unnecessary cranialtomography, to develop a separate scoring system for Turkey if necessary, to pay attention to electronic scooter accidents, which have been increasingly used recently, to helmets, etc. We think that protective equipment should be worn and more detailed and prospective studies should be carried out on this issue.

Giriş ve Amaç

Travmalar dünyadaki çocukların en sık ölüm nedenlerindendir. Özellikle kafa travmaları ciddi mortalite ve morbidite ile beraber seyredebilirler.¹Bu çalışmada kafa travmalarını hatırlatmak ve dikkat çekmeyi amaçladık.

Yöntem

1 Hazian 2021 ve 1 Temmuz 2021 tarihleri arası 3.basamak bir hastane acil servisine getirilen, 18 yaşın altındaki 200 hastanın bilgileri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular

200 hastanın 120 si (%60) erkek, 80’i (%40) kız idi. Yaş dağılımı;50 hasta(%25) 0-1 yaş,34 hasta(%17) 1-2 yaş,38 hasta (%19) 2-5 yaş,36 hasta(%18) 6-10 yaş,42 hasta(%21) 11-18 idi.

En sık travma mekanizması 90 hasta (%45) düşme idi, bunu sırasıyla 52 hasta (%26) ile araç içi trafik kazası,20 hasta (%10) ile bisiklet kazası,10 hasta (%5) ile araç dışı trafik kazası, yine 10 hasta (%5)  ile elektrikli scooter kazaları,8 hastada (%4)  ile paten kazaları, 6 (%3)  hasta ile elektriksiz(klasik tip) scooter,2 (%1) hasta ile darp ve 2 (%1) hastada üzerine ağır cisim düşmesi idi.

Tartışma

Düşmeye bağlı kafa travması diğer travma mekanizmalarına göre yüksek olup bu durum çocukluk çağında kalvaryimun diğer bölgelere göre nispeten yüksek olması ve servikal kas yapısının tam olgunlaşmamasına bağlı denge fonksiyon yetersizliğine bağlı olduğunu düşünmekteyiz.

Travma mekanizması açısından çalışmamız literatür ile uyumludur. Fakat araştırdığımız kadarı ile Türkiye’de elektronik scooter a bağlı kafa travmasının ayrı olarak değerlendirildiği ilk çalışmadır.

Klinik pratikte kafa travması ile gelen her hastaya medikolegal endişelerden dolayı bilgisayarlı tomografi çekilme isteği varken yapılan çalışmalarda gereksiz tomografi çekilmesinin radyasyona bağlı kanser riskini artırdığı söylenmiştir.  Bizim çalışmamızda da bu yüzden PECARN skorlama sistemine göre bilgisayarlı tomografiendikasyonu konmuştur. Hastaların çoğunluğunda bir radyolojik patolojiye rastlanmamıştır.

Sonuç

Kafa travmalarına dikkat çekmeyi ve hatırlatmayı amaçladığımız bu çalışmada gereksiz kranialtomografi çekilmesinin önüne geçilmesi, gerekirse Türkiye için ayrı bir skorlama sistemi geliştirilmesi, son zamanlarda giderek kullanımı sıklaşan elektronik scooter kazalarına dikkat edilmesi, kask vb. koruyucu ekipmanlar giyilmesi, bu konuda daha detaylı ve prospektif çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz.