Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: G-11 Ülkeleri Örneğinde Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Uygulaması


Creative Commons License

Altıntaş H. , Mercan M.

TİSK Akademi, no.2, ss.318-347, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: TİSK Akademi
  • Sayfa Sayıları: ss.318-347

Özet

Elektrik enerji girdisinin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve endüstriyel kalkınma için

önemi sıklıkla vurgulanmaktadır. Endüstriyel kalkınma ve yüksek yaşam standartları isteği

elektrik talebini artırmaktadır. Literatürde, elektrik tüketimi-ekonomik büyüme ilişkisi

sıklıkla incelenmiş olsa da ilişkinin yönü konusunda farklı görüşler öne sürülmüştür. Bu

çalışmada, 1980-2011 dönemi için OECD üyesi G-11 ülkeleri örneğinde, elektrik tüketimi ile

ekonomik büyüme arasındaki ilişki Cobb-Douglass üretim fonksiyonu yardımıyla, sermaye

birikimi ve işgücü değişkenleri de kullanılarak panel eşbütünleşme yardımıyla test edilmiştir.

Nedenselliğin yönünü tespit etmek için Panel Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Ampirik

bulgulara göre; elektrik tüketimi, sermaye birikimi ve işgücü değişkenlerinin ekonomik

büyümeyi teorik beklentilerimizle uyumlu olarak pozitif yönde etkilediği görülmüştür.

Nedensellik testi sonuçlarına göre ise, uzun dönemde elektrik tüketimi ve ekonomik büyüme

arasında çift yönlü nedenselliğin olduğu bulgusu elde edilmiştir

The importance of electrical energy input for sustainable economic growth and industrial

development is often highlighted. The desire for industrial development and high living

standards has increased the demand for electricity. Although the relationship between

electricity consumption and economic growth has been often examined, different views have

been argued about the direction of this relationship. In this study, in the case of G11 countries

of OECD during the period 1980-2011, the relationship between electricity consumption and

economic growth through Cobb-Douglass production function and the relationship between

capital accumulation and labor force variables through panel co-integration were tested. Panel

Granger causality test was applied to determining the direction of the causality. According

to empirical findings, the positive impact of electricity consumption, capital accumulation

and labor force on economic growth were observed in accordance with our theoretical

expectations. Morever, the results of causality test in the long-run reveal that there is a bidirectional

causality relationship between electricity consumption and economic growth.