Cisplatin ile İndüklenen Kardiyotoksisite Üzerine Curcumin ve Beta Karoten’in Koruyucu Etkileri: Deneysel Sıçan Modeli


ÜLGER M. , YAY A. H. , ÖZYAZGAN T. M. , YALÇIN B. , Bahadır A., Ceyhan A., ...More

14.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.104-105

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.104-105

Abstract

TurObjective:
Cisplatin (CDDP) has been known to be an effective antineoplastic drug; however, it has a cardiotoxic effect. Curcumin (CMN) and beta-carotene (BC) have been suggested to protect biological systems against CDDP-induced damage. The current study was conducted to evaluate the possible protective roles of CMN and BC on CDDP-induced cardiotoxicity in rat cardiac tissues.
Methods: A total of 49 adult female Wistar albino rats were equally divided into seven groups as follows: control (no medication), sesame oil (1 mg/kg), CDDP (single dose injection two times as once a week, 5 mg/kg/week), BC (100 mg/kg), CDDP+BC (pretreated BC for 30 min before CDDP injection), CMN (200 mg/kg), and CDDP+CMN (pretreated CMN for 30 min before CDDP injection). These treatments were applied intraperitoneally for CDDP and with gavage for CMN and BC. The oxidative/antioxidant indicators, inflammatory cytokines, and histopathological alterations were examined.
Results: These alterations included a marked increase in malondialdehyde (MDA) level, significant decrease in catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) activities, and significant elevation of tumor necrosis factor (TNF)-α, interleukin (IL)-1β, interleukin (IL)-6 in the CDDP group compared with the other groups. Histopathologically, CDDP-induced severe myocardial degenerative changes were observed. However, the CDDP-induced disturbances in the above-mentioned parameters significantly improved by treatment with BC and particularly CMN.
Conclusion: This study indicated that CDDP treatment markedly caused cardiotoxicity; however, treatment with CMN or BC ameliorated this cardiotoxicity in rats. Furthermore, these findings revealed that treatment with CMN has a higher cardioprotective effect than that with BC against CDDP-induced cardiotoxicity in rat cardiac tissues. (Anatol J Cardiol 2018; 19: 213-21)
Keywords: cisplatin, cardiotoxicity, curcumin, beta-carotene, rat heart tissue

Amaç: Cisplatin (CDDP), etkili bir antineoplastik ilaç olarak kullanılmasına rağmen, kardiyotoksik etkiye sahiptir. Curcumin (CMN) ve beta-karoten (BC), biyolojik sistemleri CDDP’nin indüklediği hasara karşı koruyan antitümör aktiviteye sahiptir. Bu çalışma, sıçan kalp dokularında CDDP ile indüklenen kardiyotoksisite üzerine, CMN ve BC'nin olası koruyucu rollerini değerlendirmek için gerçekleştirildi.
Gereç ve Yöntemler: Toplam 49 yetişkin dişi Wistar albino sıçan, eşit olarak aşağıdaki gibi yedi gruba ayrıldı: kontrol (ilaçsız), susam yağı (1 mg / kg), CDDP (haftada bir kez, iki defa tek doz olarak CDDP enjeksiyon, günde 5 mg/kg), BC (100 mg/kg), CDDP+BC (CDDP enjeksiyonundan 30 dk. önce BC ile ön-muamele), CMN (200 mg/kg) ve CDDP+CMN (CDDP enjeksiyonundan 30 dk. önce CMN ile ön muamele). Bu muameleler, CDDP için intraperitoneal olarak ve CMN ve BC için gavaj ile uygulandı. Oksidatif/antioksidan belirteçler, inflamatuar sitokinler ve histopatolojik değişiklikler incelendi.
Bugular: Bu değişiklikler, CDDP grubunda diğer gruplar ile karşılaştırıldığında, malondialdehit (MDA) seviyesinde belirgin bir artış, katalaz (CAT) ve süperoksit dismutaz (SOD) aktivitelerinde anlamlı azalmalar ve ayrıca tümör nekroz faktör (TNF)-α, interlökin (IL) -1β ve interlökin (IL) -6'da anlamlı bir yükselmeyi içermekte idi. Histopatolojik olarak, CDDP ile indüklenen ciddi miyokardiyal dejeneratif değişiklikler gözlendi. Ancak, yukarıda belirtilen parametrelerdeki CDDP kaynaklı bozukluklar, BC ve özellikle CMN uygulamaları ile anlamlı ölçüde düzeldi. İstatistiksel analiz SPSS Versiyon 15.0 programı kullanılarak yapıldı.Normal olarak dağıtılmış veriler, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi ve ardından Tukey post-hoc testi ile analiz edildi. Normal olmayan dağılımlı veriler nonparametrik Kruskal-Wallis H testi ve ardından gruplar arasında Dunn-Bonferroni testi ile karşılaştırıldı. Farklılıklar p <0,05 düzeyinde anlamlı kabul edildi.
Sonuçlar: Bu çalışma, sıçanlarda CDDP tedavisinin belirgin bir şekilde kardiyotoksisiteye neden olduğunu, ancak CMN veya BC ile yapılan tedavinin bu kardiyotoksisiteyi düzelttiğini gösterdi. Ayrıca, bu bulgular CDDP kaynaklı kardiyotoksisiteye karşı kalp dokularında CMN ile tedavinin, BC'den daha yüksek kardiyoprotektif etkiye sahip olduğu ortaya çıkardı. Kontrol grubundaki hayvanların kardiyak dokularının genel yapısı, çoğunlukla tek oval ve merkezi olarak yerleştirilmiş çekirdeklerden oluşan birkaç miyositi olan düzenli olarak düzenlenmiş kardiyak miyofiberler olarak ortaya çıkmıştır. Susam yağı grubunun kalp histolojisi kontrol grubuna benzerdi. CDDP uygulamasından sonra kalbin mikroskobik incelemesinde kalp dokusunda sitoplazmik vakuolizasyon, kanama ve interstisyel ödem görüldü. Sadece BC ve CMN ile tedavi edilen gruplarda sitoplazmik vakuolizasyon, hemoraji ve daha orta düzeyde ödem gibi benzer histolojik bulgular gözlendi. CDDP + CMN grubunda CDDP+BC ve CDDP grupları ile karşılaştırıldığında normal bir histolojik görünüm gösterdiği gözlendi.
Anahtar Kelimeler: beta-karoten, cisplatin, curcumin, kardiyotoksisite