YÜKSEK HASTALIK AKTİVİTELİ MULTİPL SKLEROZDA NATALİZUMAB İNDÜKSİYON TEDAVİSİ: TEK MERKEZ TECRÜBESİ


Yetkin M. F., Biçer E. Ö.

58. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 24 November 2022, pp.204

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.204
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:Yüksek hastalık aktiviteli multipl skleroz (MS) tedavisinde yüksek etkinlikli tedavilerin hastalığın erken dönemlerinde kullanıldığı indüksiyon tedavisinin daha iyi uzun dönem sonuçlarla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Natalizumab α4 – integrine karşı geliştirilmiş, MS tedavisinde kullanılan yüksek etkinlikli bir monoklonal antikordur. Bu çalışmada merkezimizin yüksek hastalık aktiviteli multipl skleroz tedavisinde ilk sıra tedavi olarak natalizumab tedavisi tecrübesi sunulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi multipl skleroz ve demyelinizan hastalıklar polikliniğinde Ocak 2020’ den itibaren günümüze kadar, 2017 McDonald tanı kriterlerine göre MS tanısı almış, daha önce herhangi bir immünmodülatör tedavi almamış, yüksek hastalık aktivitesi olan, indüksiyon tedavisi olarak natalizumab başlanmış bireyler çalışmaya dahil edilmiştir. İmed veri tabanına kayıtlı hastaların yaş, cinsiyet, ilk atak semptomları, ilaç yan etkisi, JCV antikor durumu, tedavi öncesi ve sonrası EDSS skorları ve yıllık atak sayıları değerlendirilmiştir. 

Bulgular:Toplam 14 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 1 tanesi erkek, 13 tanesi kadındı. Yaş ortalaması 27,86 ± 9,1 idi. Hastaların 12’si tedaviye devam ederken, 1’i hamilelik dolayısıyla, diğer 1’i de kendi isteği ile tedaviyi sonlandırdı. Hastalık yılı ortancası 1,5 (min-mak: 0-5) Uygulanan natalizumab infüzyon ortancası 12 (2-29) idi. Tedavi öncesi EDSS ortancası 1,5 (0-4) idi. Tedavinin 6.ayında EDSS ortancası 0 (0-4). Tedavi öncesi yıllık atak ortancası 1 (0-2) iken tedavi sonrası yıllık atak ortancası 0 (0-2) idi. Bir hastada infüzyon esnasında hipotansiyon izlenirken bir hastada sık idrar yolu enfeksiyonu gözlendi. PML vakasına rastlanmadı. 10 bireyin JCV antikor testi negatifti. JCV antikor testi pozitif olanların ortanca JCV indeksi ortalaması 0,83 (min-mak: 0,42 – 1,32) idi.

Sonuç:Merkezimizin natalizumab indüksiyon tecrübesinde MS’li bireylerde bu tedavinin etkili, güvenli ve genel olarak iyi tolere edilebilir olduğu gösterilmiştir. Yüksek hastalık aktiviteli MS’li bireylerde natalizumab iyi bir indüksiyon seçeneği olarak göz önünde bulundurulabilir.