Sosyal İzolasyon Stresinde Epiteliyal Bariyerin Korunmasında E kaderinin Etkinliği


Liman N. , Aşçıoğlu M., Alan E. , Koçak M.

34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Erzurum, Türkiye, 6 - 10 October 2008, ss.190

  • Basıldığı Şehir: Erzurum
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.190

Özet

G iriş ve Am a ç : Kaderinler e riş k in le rde doku bütün lü ğ ü n d en ve gelişim sırasında çeşitli

organların morfo g e ne z is in d e n sorumlu hücre adezyon prote in le rid ir. Kaderin ailesinin üyeleri

farklı yerle ş im le r g ö s terirler. E-kaderin epiteliyal doku lard a , N-kaderin nöronlarda, P kaderin

plasentada bulunur. Güçlü bir tüm ö r baskılayıcı protein olan E-kaderinin fonksiyonu veya

ek spresyonundaki azalma kanserin ilerlemesini veya metastazını kolaylaştırır. Bu çalışmada

sosyal izolasyon s tresinde E-kaderinin modüle edilip e d ilm e d iğ inin belirlenmesi

amaçlanmıştır.

M a te ry a l ve M e to d : Çalışmada Erciyes Üniversitesi Deneysel ve Klinik A raştırm a Merkezi

(DEKAM)'nden sağlanan 20 adet Sprague Dawley e rkek sıçanlar erişkin (10 aylık) kontrol ve

izolasyon grubu olmak üzere ikiye ayrıldı. Kontrol gru p la rınd a k i sıçanlar kafeslere 5'erli

olacak şekilde y e rle ş tirile re k DEKAM'daki diğer sıçanların kafesleri ile aynı odada

bulu nd u ru ld u . Sosyal izolasyon stresi g rubu ise 28 gün süreyle ayrı bir odada ve her biri ayrı

kafeste b a rın d ırıld ı. Çalışma sonunda derin anestezi altındaki s ıçanlardan alınan mide

örnekleri %10'luk fo rm a ld e h it ve karnoy solüsyonlarında te sp it edildi ve rutin histolojik

işlemelerden g e ç irile re k bloklandı. E-kaderin im m u noreaktivitesini be lirlem ek için Pancadherin

antikoru kullanılarak s tre p a v id in -b io tin -p e ro k s id a z yöntemi ile boyanan kesitler ışık

m ik roskobunda d e ğ e rle n d ir ile re k fo to ğ ra fla n d ı.

B u lg u la r: Gerek kontrol ve gere k se izolasyon g rubu sıçanlarda midenin kardiya, fu n du s ve

pilorus b ö lg ele rin de yüzey e p itelinde, ayrıca fu n d u s bölgesinde foveola ep itelin d e ve fundus

bezlerinin dip kısımlarında prinsipal hücreler arasında ve bu hücrelerle pariyetal hücreler

arasında, pilorusda da pilorus bez epitel hücreleri arasında E-kaderinin ekspre se olduğu

belirlendi. Ancak izolasyon g ru bunda midenin kardiya bölgesinde e k sp resyonun azaldığı,

fu n du s ve pilorus bölgesinde ise yüzey epitelin d e odaklar halinde E-kaderin ekspresyonunun

arttığı te sp it edildi.

T a r tışm a ve S o n u ç : Bu çalışma hücre adezyon molekül ekspre s yo n u n u n s trese bağlı

değişimini gös tere n ilk çalışma olup bu konuyla ilgili herhangi bir araştırmaya

rastlanmamıştır. Sosyal izolasyon g ru b u n d a midenin fu n du s ve pilorus b ö lg ele rin de Ekaderin

ek sp re s yo n u n u n a rtmış olması akut veya su b a kut s tres te E-kaderinin modüle

olduğunu ve indüklenen olası ülserasyona karşı ga s trik mukozanın bütünlüğünün

korunmasında önemli rol oynadığını g ö s te rm e k te d ir.