Minimal Hepatik Ensefalopati Tanısı İçin Kolay Uygulanabilir, Yüksek Duyarlıklı Psikometrik Test Önerisi


Özbaş B., Keskin O., Özbaş C., Günşar F., İdilman R., Kalkan Ç., ...More

38. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, Turkey, 16 - 21 November 2021, pp.129

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.129
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ: Minimal hepatik ensefalopati (mHE), HE’nin en hafif formu olmakla birlikte aşikar HE ve karaciğer hastalığı ilişkili

mortaliteyi öngörebilmektedir. Amerikan Karaciğer Derneği üyelerinin %84’ü mHE’yi önemli bir sağlık problemi olarak

görmekte, ancak %38’i hiç mHE taraması yapmadığını, çünkü bunun hem zor hem de çok zaman aldığını söylemektedir.

Psikometrik Hepatik Ensefalopati Skoru (PHES), mHE için sık kullanılan ancak zaman alan bir testtir. PHES testler

grubunun Türk toplumuna özgü eşik değerlerini daha önce belirlemiştik. Bu çalışmada amacımız, PHES’in kısa bir

versiyonun uygulanabilirliğini araştırmaktı.

METOD: 124 sirotik hastaya PHES testi uygulandı. mHE tanısı için eşik değer ≤-5, olarak belirlendi. PHES subtestlerin

tanısal kapasitesini değerlendirmek için ROC eğrileri oluşturuldu.

SONUÇLAR: MHE prevalansı PHES ile %29.8 (37/124) olarak hesaplandı. PHES ile karşılaştırıldığında, PHES subtestlerinden

en yüksek AUROC değerleri sırasıyla digit sembol testinde (DST) (0.925), numara birleştirme-A testinde (NBT-A) (0.894)

ve seri noktalama testinde (SNT) (0.876) olarak belirlendi. 2’li subtest kombinasyonlarından ise en yüksek AUROC değeri

DST+SNT kombinasyonunda (0.974) elde edildi (mHE tanısı için eşik değer-1.5 alındığında sensitivite/spesifite sırasıyla

%97.3 ve %86.2 olarak bulundu) (Cohen’in kappa katsayısı 0.769). Basitce, PHES testler grubuyla mHE tanisi konmuş 37

hastanın 36’si DST + SNT kombinasyonuyla da saptandı.

SONUÇ: PHES testler grubu mHE tanısı için valide edilmiş altın standard psikometrik testler grubudur, ancak yapılması

ve değerlendirilmesi uzun zaman almaktadır. Klinik perspektiften bakıldığında, mHE taraması için kabul edilebilir bir

spesifisitenin olduğu yüksek duyarlıklı bir test yeterli olabilir. Yapılan bu çalışmada DST ve SNT’nin kombine kullanımı

bu amaç için uygun görünmektedir ve bu nedenle mHE tanısındaki yerinin yeni çalışmalarla valide edilmesi gerektiğini

düşünüyoruz

Anahtar Kelimeler: Minimal Hepatik ensefalopati, Portosistemik hepatik ensefalopati skor