Anlamlı Bakteriüride Antibiyotik Direnç Durumu: Çocuk Nefroloji Merkezinde Son Durum Nedir?


Creative Commons License

Yel S. , Pınarbaşı A. S. , Sağıroğlu P. , Atalay M. A. , İpekten F., Dursun İ.

Klimik Dergisi, cilt.33, ss.77-81, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 33 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.5152/kd.2020.15
  • Dergi Adı: Klimik Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.77-81

Özet

Amaç: Çocuklardaki üriner sistem infeksiyonlarının ampirik tedavisine katkıda bulunmak üzere, tek merkezde bir yılda izole edilen üropatojenlerin antibiyotik direnç durumunun ve klinik risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Tek merkezde yapılan bu çalışmada Mart 2018-Mart 2019 arasında Çocuk Nefroloji Polikliniği’nde üreme tespit edilen idrar kültürleri ve antibiyogram sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hasta kayıtları, demografik veriler, örneklerin alınma şekli ve altta yatan üriner sistem problemleri açısından incelendi. Anlamlı bakteriürisi olan hastaların antibiyotik duyarlılık testi sonuçları değerlendirildi. En az üç farklı grup antibiyotiğe dirençli olan mikroorganizmalar çoklu ilaç dirençli (ÇİD) olarak tanımlandı. ÇİD olan mikroorganizmalara bağlı infeksiyonlarda lojistik regresyon analiziyle bağımsız klinik risk faktörleri araştırıldı.

Bulgular: En sık üreyen ilk iki mikroorganizma Escherichia coli (%74.3) ve Klebsiella spp. (%10.6) idi. Sefuroksim ve trimetoprim- sülfametoksazol (TMP-SXT) direnci E. coli için sırasıyla %40.6 ve %44, Klebsiella spp. için ise %60.8 ve %63 idi (p<0.05). Üreyen bakteriler arasında genişlemiş spektrumlu β-laktamaz (GSBL)-pozitif olanların oranı %25.6 idi. GSBL-pozitif bakterilerde çoklu ilaç direnci %63.8 iken, GSBL-negatif bakterilerde bu oran %36.2 idi (p<0.05). ÇİD bakterilere bağlı idrar yolu infeksiyonlarında erkek cinsiyet oranı %31.9 iken, ÇİD olmayanlarda %20.1 idi (p<0.05). Risk faktörleri arasında erkek cinsiyet ve nörojen mesane varlığı, ÇİD bakteri üremesi için bağımsız risk faktörü olarak tanımlandı.

Sonuçlar: Çocuklarda altta yatan üriner sistem bozukluğuyla birlikte görülen anlamlı bakteriüride sefalosporinler ve TMP-SXT’teki yüksek direnç dikkate alınmalıdır. ÇİD bakteriler bu hasta grubunda özellikle erkek cinsiyette artan bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.