Venöz malformasyonların cerrahi tedavisi: Post-mileniyal 10 yıllık deneyim


AKÇALI Y. F.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.54

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.54

Özet

AMAÇ:Toplumda nadir görülen doğumsal vasküler malformasyonlar içinde venöz malformasyon (VM) en sık rastlanan formlarından biridir ve diyagnostik ve terapötik multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Böyle bir tutum sık karıştırılan hemanjiyoma gibi vasküler tümörlerden ayrılmasını ve onun bireysel ve sosyo-ekonomik olumsuz sonuçlarını önleyecektir. YÖNTEMLER:Milenyum sonrası (Şubat 2002-Şubat 2012), medyan 17 yaş ile (yaş sınırları, 1 hafta–71 yıl) 130’u kadın toplam 239 VM’lu hasta takip ve tedavi edildi. Çeşitli noninvazif ve minimal invazif tanısal testlerin uygun kombinasyonlarıyla VM’un kesin tanısı yapıldı (Tablo I). Tedavi endikasyonlarında, uygun tedavi modalitesinin ve başlama zamanının seçimindeki nihai karar multidisipliner bir yaklaşımla yapıldı. SONUÇLAR:VM’ların çoğu (%81.2) ekstremitede yerleşmişti (üst, n=63, alt, n=131); 14 hastada trunkal, 31 hastada servikosefalik tutulum vardı. Embolo/skleroterapiyle veya olmaksızın 55 hastada minimum morbidite ve mükemmel sonuçlarıyla cerrahi eksizyon gerçekleştirildi (Şekil 1). Yedi hastada embryonik lateral mega ven ya da variköz venleri için PIN-stripping ve bir hastada venöz transpozisyon yapıldı. Kompresyon terapi ve/veya manüel lenfatik drenajı kapsayan kompleks dekonjestif terapi 124 hastada uygulandı. TARTIŞMA:Venöz malformasyonlar vasküler cerrahide son dekatlardaki ilkelere göre multidisipliner yaklaşım en iyi kombinasyon tedavisini sağlayacaktır. Skleroterapi, cerrahi (rezeksiyon) ve kompresyon terapi, VM’un tedavi modaliteleridir.