Turizm Dergilerinde Yayınlanan “Kariyer” Başlıklı Makalelerin Bibliyometrik Profili


Creative Commons License

Çalhan H., Tüfek H., Irk N., Tantalkaya Z.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.10, no.3, pp.2490-2514, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The main purpose of this study is to determine the bibliometric profile of the “career” related in academic tourism journals. In the study, 55 tourism journals is determined and all of the issues between 1990-2022, have been scanned without any time limitation. 39 articles were detected that contained the word "career” in their headings and online accessible. The articles were evaluated and categorized according to their characteristics within the framework of some parameters such as publication year, journals, topics, research type, sampling technic, data collection technic and data analysis technic. The findings indicate that the articles about career started to be published in tourism journals as of 1999 and the rate of publication increased after the year 2018. In addition, it was determined that articles on career were published mostly in “Journal of Tourism and Gastronomy Studies” and “Journal of Turkish Tourism Research” respectively. 22 of the 39 articles had two authors, tourism, career and career planning were the most common keywords, and 39 articles were field research. Furthermore, the majority of the articles adopted the quantitative research method and 34 of the 39 articles used questionnaire technic as data collecting technic.

Bu çalışmanın temel amacı, Türkçe yayın yapan akademik turizm dergilerinde yayınlanan “kariyer” başlıklı makalelerin bibliyometrik profilinin belirlenmesidir. Çalışma kapsamında, herhangi bir zaman sınırlaması yapılmaksızın 55 adet turizm dergisi tespit edilmiş ve bu dergilerin 1990-2022 yılları arasında yayınlanan bütün sayıları taranmıştır. Başlığında “kariyer” kelimesi geçen ve çevrimiçi olarak erişilebilen 39 makale tespit edilmiştir. Makaleler yayın yılı, dergiler, konular, çalışma türü, araştırma türü, örnekleme türü, veri toplama tekniği, temas yöntemi, veri analiz teknikleri gibi bazı parametreler çerçevesinde incelenmiş ve kategorize edilmiştir. Çalışmanın bulguları doğrultusunda kariyer ile ilgili makalelerin turizm dergilerinde 1999 yılı itibarıyla yayınlanmaya başladığı ve 2018 yılından sonra artış gösterdiği görülmüştür. Kariyer başlıklı makalelerin sırasıyla en çok “Journal of Tourism and Gastronomy Studies (JOTAGS)” ve “Türk Turizm Araştırmaları Dergisi”nde (TUTAD) yayınlandığı saptanmıştır. Ayrıca, incelenen 39 makalenin 22’sinin iki yazarlı olduğu, makalelerde en sık “turizm”, “kariyer” ve “kariyer planlaması” anahtar kelimelerinin yer aldığı ve makalelerin çalışma türüne göre 39’unun da alan araştırması olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, makalelerin çoğunluğunun nicel araştırma yöntemini benimsediği, 34 çalışmada anket tekniği ile veri toplandığı tespit edilmiştir.