Hafif nonproliferatif diyabetik retinopati hastalarında OKTA ile Mf-ERG'nin korelasyonu


Şener H., Gülmez Sevim D., Erkılıç K.

Türk Oftalmoljoi Derneği 54. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 December 2020, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ:Non-proliferatif diyabetik retinopatili (NPDR) olgular ile retinopatisi olmayan diyabetik olguların(DM+DRP-) optik koherens tomografi anjiografi (OKTA) ve multifokal ERG bulgularının kontrol grubu ile karşılaştırılması ve diyabette bu iki test(OKTA-Mf-ERG) arasında korelasyon değerlendirmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM:Hastalar RTVue XR Avanti OKTA cihazının 6mm x 6mm tarama protokolü ile görüntülendi. Foveal avasküler zon (FAZ), damar yoğunluğu (DD) değerlendirildi. METROVISION, MonPackOne ile 61 noktadan ölçümleri yapılmıştır. Tüm katılımcıların OKTA görüntüleri Mf-ERG üzerine süperempoze edilmiştir(Resim 1). Buna göre ilk üç santral halka(2,5,10derece) değerlendirmeye alındı.

BULGULAR:Demografik verileri eşlenik olarak seçilmiş üç grup oluşturulmuştur(Kontrol 34, DM+DRP- 45, NPDR 36). OKTA da FAZ alanı, FAZ çevresinde ve foveal yoğunlukta (FD) hasta grubunda kontrol  grubuna göre anlamlı fark saptandı(p1<0.05,p2<0.01,p3=0.22). Makula kapiller damar yoğunluğunun (DD) tüm katlarda (yüzeyel, derin pleksus) ve tüm maküla bölgelerinde ( fovea, parafovea, perifovea) gruplar arasında anlamlı fark gösterdiği saptandı(p<0.05). Mf-ERG de ise hasta gruplarında kontrol grubuna göre N1 ve P1 dalgasının amplütüdünün anlamlı düşük olduğu olduğu ve bunun derin ve yüzeyel DD ile korele olduğu saptandı(p<0.05). N1 ve P1 latanslarında ise 2 derecelik halkada gruplar arasında anlamlı fark yokken 5 ve 10 derecede hafif NPDR grubunda ise latanslarda anlamlı uzama olduğu ve bu uzamanın derin tabakadaki DD ile korele olduğu saptandı(p<0.05).

TARTIŞMA VE SONUÇ:Diyabetik hastalarda damar yoğunluğu erken evrelerde, henüz retinopati bulguları daha başlamadan etkilenmektedir. DD'deki bu azalma dış retina ve bipolar hücre metabolizmasında bozulmaya neden olabilir. Bu metabolik bozulma Mf-ERG'deki dalgalardaki bozulmayla ilişkili olabilir. Çalışmamız bunu ortaya koymuştur.