SURİYELİ MÜLTECİ GEBE KADINLARIN AİLE PLANLAMASIYLA İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


DOĞAN M.

LATIN AMERICAN INTERNATIONALCONGRESS ON NATURAL AND APPLIED SCIENCES-V, Kayseri, Turkey, 1 - 03 September 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: Due to the civil war in Syria that started in 2011, millions of Syrians took refuge in Turkey.
Refugees often have basic difficulties such as education, training, health, accommodation, adaptation to
urban life and cultural needs. One of the most important of these challenges is health. In addition,
previous health problems of refugees, age and especially gender may affect the severity of these
difficulties. According to the data of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Turkey,
Directorate of Migration Management dated April 28, 2022, there are 3 million 646 thousand 889 registered Syrian refugees. 780 thousand 862 of the refugees in Turkey are women between the ages of 15-49 (Fertility Age). The excess of refugee women of childbearing age may mean that births may be numerically intense. In this study, it is aimed to determine the knowledge, attitudes and behaviors of Syrian refugee pregnant women about family planning. Materials and Methods: This study is descriptive and cross-sectional. It was applied on 290 Syrian pregnant women between September and December 2022. The socio-demographic characteristics of Syrian pregnant women, fertility-related and family planning questions were applied by face-to-face interview technique with a questionnaire consisting of questions about knowledge, attitude and behavior. Findings: Participants of the study 82.0% He is between the ages of 18-25 and the mean age is 25.12±5.50. While 42.7% of the participants are primary/secondary school graduates, 7.6% are illiterate. While 58.3% of them were 18 years old or younger at first marriage, the mean age at first marriage was 18.77±3.42. 60.3% of the participants in the research group stated that they were undecided on the question “giving birth is better than using birth control method in terms of health”. The question that the research group stated that they did not agree at the highest rate was the question "Families want to have more children to share the workload" with 45.9%. The question in which the participants in the research group stated that they agreed with the highest rate was the question "God provides sustenance for every child born" with 56.2%. Conclusion: The rate of undecided people is high in the answers given to the questions of knowledge, attitude and behavior about family planning. Family planning trainings for Syrian women should be prepared and their participation should be ensured. Thanks to these trainings, pregnancies can become planned. In this way, it can contribute to the protection of mother and baby from the negative effects of childbirth.

Keywords: Refugee, Family Planning, Syrian Pregnant

Amaç: 2011 yılında başlayan Suriye’deki iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli Türkiye’ye
sığınmıştır. Mültecilerin çoğunlukla eğitim, öğretim, sağlık, barınma, kentsel hayata uyum ve kültürel
ihtiyaçlar gibi temel zorlukları bulunmaktadır. Bu zorlukların en önemlilerinden biri de sağlıktır. Ayrıca
mültecilerin daha önceki sağlık problemleri yaş ve özelliklede cinsiyet bu zorlukların ciddiyetini
etkileyebilir. Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın 28 Nisan 2022 tarihli
verilerine göre 3 milyon 646 bin 889 kayıtlı Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. Türkiye’de bulunan
mültecilerin 780 bin 862’sini 15-49 yaş (Doğurganlık Çağı) arası kadınlar oluşturmaktadır. Doğurganlık
çağındaki mülteci kadınların fazlalığı ise doğumların sayısal olarak yoğun olabileceği anlamına
gelebilir. Bu çalışmayla, Suriyeli mülteci gebe kadınların aile planlamasıyla ilgili bilgi, tutum ve
davranışlarını belirlemek amaçlanmaktadır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı ve kesitsel niteliktedir. Eylül– Aralık 2022 tarihleri arasında
290 Suriyeli gebe kadın üzerinde uygulanmıştır. Suriyeli gebe kadınların sosyo-demografik özellikleri,
doğurganlıkla ilgili ve aile planlaması bilgi, tutum ve davranışa yönelik sorulardan oluşan anket formu
ile yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılanların %82,0’ı 18-25 yaş aralığında olup yaş ortalaması 25,12±5,50’dır.
Araştırmaya katılanların %42,7’si ilk/orta okul mezunuyken %7,6’sı okur yazar değildir. %58,3’ünün
ilk evlilik yaşı 18 yaş ve altındayken, ilk evlilik yaş ortalaması 18,77±3,42’dir. Araştırma
grubundakilerin “sağlık açısından doğurmak, doğum kontrol yöntemi kullanmaktan daha iyidir”
sorusuna %60,3’ü kararsız olduklarını ifade etmiştir. Araştırma grubundakilerin en yüksek oranda
katılmadıklarını ifade ettikleri soru %45,9 ile “Aileler iş yükünü paylaşmak için fazla çocuğa sahip
olmak isterler” sorusu olmuştur. Araştırma grubundakilerin en yüksek oranda katıldıklarını ifade
ettikleri soru %56,2 ile “Doğan her çocuğun rızkını Allah verir” sorusu olmuştur.
Sonuç: Aile planlamasıyla ilgili bilgi, tutum ve davranış sorularına verilen cevaplarda kararsızların
oranı yüksektir. Suriyeli kadınlara yönelik aile planlaması eğitimleri hazırlanmalı ve katılımları
sağlanmalıdır. Bu eğitimler sayesinde gebelikler planlı hale gelebilir. Böylelikle de doğum eylemin
yaratabileceği olumsuzluklardan anne ve bebeğin korunmasına katkı sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Mülteci, Aile Planlaması, Suriyeli Gebe