TORASIK SPINAL STENOZDA HEMILAMINEKTOMI ILE BILATERAL DEKOMPRESYON


Tümtürk A., Meral M., Küçük A., Ulutabanca H., Koç R. K.

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.23

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.23
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Ossifiye ligamentum flavuma skonder olarak gelişen Torasik Spinal Stenozun (TSS) geleneksel tedavisi laminektomidir. Ancak, bu tedavi yönteminin laminektomi sonrası kifoz, instabilite ve skar oluşumu gibi bazı dezavantajları ve kompkikasyonları vardır. Bu komplikasyonlardan kaçınmak için, TSS olgularımızın tedavisinde hemilaminektomi ve bilateral dekompresyon (HLBD) yaptık. Yöntem: HLBD uygulanan 21 ardışık erişkin hastanın klinik verilerini retrospektif olarak inceledik. Çalışmaya TSS tanısı BT veya MRG ile doğrulanmış, spinal stenozu, posterior elemanlarda hipertrofiye sekonder olarak gelişmiş ve dar spinal stenoz tedavisi için HLBD uygulanmış olan hastalar alındı. Olguların tıbbi kayıtları kullanarak ameliyat öncesi ve sonrası Japon Ortopedi Birliği (JOA) skorları hesaplandı ve iyileşme oranlarını Hirabayashi’nin yöntemine göre değerlendirildi. Bulgular: TSS’li hastaların % 48’ine lomber stenoz, % 24’üne servikal stenoz eşlik etmekteydi. 8 hastanın tıbbi öyküsünden daha önce farklı seviyelerden kanal darlığı nedeniyle opere edildikleri öğrenildi.21 hastadan beşine eşlik eden spinal stenoz nedeniyle aynı seansta cerrahi tedavi yapıldı. Ortalama takip süresi 31.5 aydı. Yaş ortalaması 61.6 idi. Preoperatif ortalama JOA skoru 5.8 postoperatif takipte ortalama JOA skoru 9.9 idi. İyileşme oranı % 83,3 idi. operasyona bağlı transfüzyon, nörolojik bozulma ve postoperatif instabilite yoktu. Tartışma ve Sonuç: Posterior anatomik yapıları koruyarak, laminektomiye bağlı kifoza ve cerrahi sonrası instabiliteye yol açmaması ve başarılı bir klinik iyileşme sağlaması ile HLBD, spinal stenozu posterior elemanların hipertrofisine sekonder gelişen hastalar için uygun bir tekniktir. Eşlik eden spinal stenozun aynı seansta tedavisi, postoperatif hasta memnuniyetine katkı sağlamaktadır