ÇOCUKLUK ÇAĞI PRİMER AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE GÖRÜNTÜLEME BULGULARI


Karaman Z. F., Saraçoğlu S., Köse M., Özcan A., Coşkun A.

38. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2017, pp.34-35

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.34-35
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

ÇOCUKLUK ÇAĞI PRİMER AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE GÖRÜNTÜLEME BULGULARI Zehra Filiz Karaman1 , Sibel Saraçoğlu1 , Mehmet Köse2 , Alper Özcan3 , Abdulhakim Coşkun1 1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı 2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı 3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Giriş: Primer akciğer tümörleri çocukluk çağında nadir görülür. Literatürde yer alan yayınlar genellikle vaka takdimi şeklindedir. Bu nedenle bu tümörlerin radyolojik bulguları yeterli tanımlanmamıştır. Çalışmamızda son 10 yıl içinde Erciyes Üniversitesi Çocuk Radyolojisi bilim dalında görüntüleme yapılan 10 primer akciğer tümöründe görüntüleme bulgularını rapor etmeyi ve literatüre katkı sağlamayı amaçladık. Materyal ve Metod: 5’i benign (1 hamartom, 3 inflamatuar miyofibroblastik tümör, 1 hemanjiom) 5’i malign (1 plöropulmoner blastom, 1 alveolar sarkom, 1 primer akciğer lenfoması, 1 adenokarsinom, 1 mukoepidermoid karsinom) olmak üzere 10 primer akciğer tümörünün radyolojik görüntüleme (MR ve BT) bulguları kaydedilmiştir. Bulgular: Benign tümörler içinde en sık görülen inflamatuar myofibroblastik tümördü (Resim 1a, 1b, 1c). İnflamatuar myofibroblastik tümörlerden biri bronş içi yerleşimliydi. Plöropulmoner blastom ve alveolar sarkomda difüzyon kısıtlılığı izlenmekteydi (Resim 2b, 2c, 3d). Adenokarsinom yenidoğan döneminde konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu zemininde gelişmişti. Mukoepidermoid karsinom bronş içi yerleşimliydi. Tartışma: Pediatrik akciğer tümörlerinin çoğunluğunu primeri akciğer dışı olan malignitelerin metastazları oluşturmaktadır. Metastazlar tüm akciğer tümörlerinin %80’ini, malign olanların %95’ini oluşturmaktadır (1). Erişkinlerde sık görülen bronkojenik karsinom, squamoz hücreli karsinom ve adenokarsinom çocukluk çağında oldukça nadir görülmektedir (2). Çocuklarda en sık görülen primer benign akciğer tümörleri inflamatuar myofibroblastik tümör, hamartom, nörojenik tümördür. Malign akciğer tümörleri plöropulmoner blastom, karsinoid tümör ve mukoepidermoid karsinomdur (3). Literatür ile uyumlu olarak, çalışmamızda en sık karşılaştığımız benign tümör, inflamatuar myofibroblastik tümördü. Literatürde en sık görülen malign tümörlerden mukoepidermoid karsinom ve plöropulmoner blastom vakalarımız arasındaydı. Bronş içi yerleşimli iki vakamız mukoepidermoid karsinom ve inflamatuar miyofibroblastik tümördü. Difüzyon ağırlıklı görüntüleme akciğer dışı kitlelerin benign- malign ayrımında yaygın olarak kullanılmıştır. Plöropulmoner blastom ve alveolar sarkom vakalarımızda da difüzyon kısıtlılığı izlenmekteydi. Kontrastlanma hem benign, hem malign vakalarımızda izlediğimiz bir bulguydu (Resim 1b, 1c, 2a). Alveolar sarkomda akciğer metastazının sık görüldüğü bilinmektedir. Bizim vakamızda da karşı akciğerde metastatik nodül bulunmaktaydı (RESİM 3a, 3b, 3c). Sonuç: Literatürde çocukluk çağı primer akciğer tümörleri oldukça nadir olup radyolojik görüntüleme bulgularıyla ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızdaki olgular ile bu tümörlerin görüntüleme bulguları sunuldu. Kaynaklar 1. Welsh JH, Maxson T, Jaksic T, Shahab I, Hicks J. Tracheobronchial mucoepidermoid carcinoma in childhood and adolescence: case report and review of the literature. Int JPediatr Otorhinolaryngol 1998;45: 265- 273 2. Hancock BJ, Di Lorenzo M, Youssef S, Yazbeck S, Marcotte JE, Collin PP. Childhood primary pulmonary neoplasms. J Pediatr Surg 1993;28: 1133- 11363. Dishop MK, Kuruvilla S. Primary and metastatic lung tumors in the pediatric population: a review and 25-year experience at a large children’s hospital. Arch Pathol Lab Med 2008;132: 1079-1103. 3. Dishop MK, Kuruvilla S. Primary and metastatic lung tumors in the pediatric population: a review and 25-year experienceat a large children’s hospital. Arch Pathol Lab Med 2008;132: 1079-1103 Anahtar Kelimeler: pulmoner tümör, çocukluk çağı