Тил илиминде сөз жасоо маселесинин изилдениши


Çelik F.

К.Карасаев атындагы БГУнун жарчысы, no.31, pp.23-25, 2015 (Peer-Reviewed Journal)