Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) karma yemlerine humat ilavesinin besi performansı ve gelire etkisi


KARA K. , SARIÖZKAN S. , KONCA Y. , KOCAOĞLU GÜÇLÜ B.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, vol.83, no.2, pp.17-24, 2012 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 83 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Veteriner Hekimler Derneği Dergisi
  • Page Numbers: pp.17-24

Abstract

The effect of supplementation of humate in quail (Coturnix coturnix japonica) diet on
fattening performance and revenue
Abstract: This study aimed to investigate the effi ciency of 0.5 % humate supplementation in Japanese quails’ diet on performance, carcass and internal organs characteristics, bone ash, and revenue. A total of 80 quail, 10 day old, were divided into 2 groups (control and humate), 5 replicates with equal body weights. The control group was fed with unsupplemented basal diet and humate group was fed with 0.5% humate supplemented diet for 4 weeks. At the 14th and 28th day of the study live weight, live weight gain, feed intake and feed conversion ratio were determined. At the end of the study, weights and ratio of the edible internal organs (liver, heart and gizzard), carcass (hot and cold) weight and yield were determined in slaughtered quails’. Bone ash level was analyzed from left tibias of slaughtered quails. In humate group, live weight, live weight gain, feed conversion ratio and bone ash level
were increased (P<0.05). Humate supplementation to diet, were positively affected the carcass weight (hot and cold) and yield, but were not affected the weight and ratio of edible internal organs (liver, heart and gizzard). In the economic evaluation, fattening performance
was better than control group compared to humate group and provided 0.7 TL/quail (32.5
%) extra revenue. In the end of study, 0.5 % humate supplementation on diet of quail was
concluded that be a correct decision due to positive effect on fattening performance and
economical benefi ts.
Key words: Carcass, Humate, Performance, Revenue, Quail
Bu çalışma, Japon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) yemlerine % 0.5 oranında ilave edilen humatın (Farmagulator® Dry Plus) performans, karkas ve iç organ özellikleri, kemik külü ve ekonomik açıdan etkinliğini araştırmak amacıyla yapıldı. Çalışmada 10 günlük toplam 80 adet Japon bıldırcını canlı ağırlıkları eşit olacak şekilde 5 tekrarlı 2 gruba (kontrol ve humat) ayrıldı. Kontrol grubu bazal yemle, humat grubu ise % 0.5 humat ilave edilen yemle 4 hafta boyunca beslendi. Çalışmanın 14. ve 28. gününde canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı belirlendi. Çalışma sonunda kesilen bıldırcınların yenilebilir iç organ (karaciğer, kalp ve taşlık) ağırlık ve oranları ile karkas (sıcak ve soğuk) ağırlığı ve randımanı belirlendi. Kesilen bıldırcınların sol tibialarında kemik ham kül düzeyi saptandı. Humat katılan grupta; canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma oranı ve kemik külünün kontrol grubuna göre önemli düzeyde arttığı belirlendi (P<0.05). Yeme humat ilavesinin karkas ağırlığı (sıcak ve soğuk) ile karkas randımanını olumlu yönde etkilediği; ancak yenilebilir iç organ (karaciğer, kalp ve taşlık) ağırlık ve oranlarını etkilemediği saptandı. Ekonomik değerlendirmede, humat grubunda besi performansının daha iyi olduğu ve kontrol grubuna göre hayvan başına yaklaşık 0.7 TL (% 32.5) ekstra gelir artışı sağladığı hesaplandı. Sonuç olarak, bıldırcınların yemlerine % 0.5 oranında humat ilavesinin besi performansını olumlu yönde etkilediği ve ekonomik yönden avantaj sağladığı sonucuna varıldı.
Anahtar sözcükler: Bıldırcın, gelir, humat, karkas, performans