Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uluçınarlar YaşlıYaşam ve Dayanışma Merkezinden Hizmet Alan Yaşlılarin Sağlık Durumlarıve Organ Bağışına Yönelik Tutumları


Alp E., Gün İ.

Kapadokya Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.1, no.3, pp.137-160, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In  this  research,  it  is  aimed  to  examine  the  health  conditions,  eating  habits,  attitudes  towards  organ donation and to determine the quality of life of elderly peoplewho receive services from the Kayseri Metropolitan Municipality Uluçınarlar Elderly Life and Solidarity Center and to determine the quality of life of elderly people. 

Within the scope of this purpose, questions such as the attitudes of the elderly towardsorgan donation, the differentiation of their attitudes according to various variables (gender, age, educational status, health / disease status, etc.), health status of individuals, eating habits, quality of life and quality of life according to gender and depression levels were sought.The cross-sectional study was conducted with individuals aged 60 years and over who receive services from Kayseri Municipality Uluçınarlar Elderly Living and Solidarity Centre.  In the research, the sample group was not selected and it was  aimed  to reach  the entire  group on a  voluntary basis.  Face to face interview method was used in the research. Descriptive information, attitudes towards organ donation and  health information of the  individuals  were  questioned  with a  questionnaire form prepared  by the researcher.

They were considering organ donation in the future 21.7% of individuals stated, 20.0% were uncertain about  organ  donation,  and  58.3%  stated  that  they  were  not  considering  organ  donation.  The  rate  of depression  in  women  was  significantly  higher  than  in  men  (p<0.001).  The  rate  of  depression  in individuals who did not have regular breakfast habits was significantly higher than those with regular breakfast habits (p<0.05). The rate of depression was found to be significantly higher in the elderly with hypertension than in those without hypertension (p<0.05).

Bu araştırmada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uluçınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezinden hizmet alan yaşlıların; sağlık durumları, beslenme alışkanlıkları, organ bağışına yönelik tutumları gibi durumların incelenmesi ve yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaç kapsamında yaşlıların; organ bağışına yönelik tutumları, tutumlarının çeşitli değişkenlere göre (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, sağlık/hastalık durumu vb.) farklılaşma durumları, bireylerin sağlık durumları, beslenme alışkanlıkları, yaşam kaliteleri ve yaşam kalitelerinin cinsiyet ve depresyon düzeylerine göre durumları gibi sorulara cevap aranmıştır. Kesitsel  tipte  planlanan  araştırma,  Kayseri  Belediyesi  Uluçınarlar  Yaşlı  Yaşam  ve  Dayanışma Merkezinden  hizmet  alan  60  yaş  ve  üzeri  bireylerle  yürütülmüştür.  Araştırmada  örneklem  grubu seçilmeyerek, grubun tamamına gönüllülük esasına dayalı olacak şekilde ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmada yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Bireylerin tanımlayıcı bilgileri, organ bağışına yönelik tutumları ve sağlık bilgileri araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu ile sorgulanmıştır.

Bireylerin %21,7’si ilerde organ bağışı yapmayı düşündüğünü,%20,0’ıorgan bağışı konusunda kararsız olduğunu, %58,3’ü organ bağışı yapmayı düşünmediğini ifade etmiştir. Kadınlarda depresyon görülme oranı  erkeklerden  anlamlı  derecede  yüksek  bulunmuştur  (p<0,001).  Düzenli  kahvaltı  alışkanlığı olmayan bireylerde depresyon görülme oranı düzenli kahvaltı alışkanlığı olanlara göre anlamlı derecede daha  yüksektir  (p<0,05).  Hipertansiyon  hastası  yaşlılarda  depresyon  görülme  oranı  hipertansiyon olmayanlara göre anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (p<0,05).