Effects of Selenium Deficiency and Supplementation on Synaptic Plasticity in Adult Rats


Babür E., Bakkaloğlu U., Tan B., Süer C., Dursun N.

ACTA PHYSIOLOGICA, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.225, pp.38

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 225
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.38
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: Selenoproteins that are antioxidants and play a role in redox reactions must be maintained at the tissue level. The brain is more stable than other tissues in maintaining selenium (Se) levels. The goal of this study evaluated the Se deficiency and Se supplementation effects on learning and memory performance. Material and Method: Experiments were performed on 2-month-old adult male Wistar rats. Rats are divided into 3 groups; control group (C,n=7), Se deficient group (Se0, 0.007 ppm sodium selenite – Se-deficient diet, n=7) and Se supplemented group (Se+, 10ppm sodium selenite –supplemented drinking water, n=7). Experiments were carried out for 21 days. Long-term potentiation (LTP) responses were recorded from the dentate gyrus of the rats under urethane anesthesia. Results: Univariate ANOVAs showed a significant difference between the groups of amplitude increase of population spike (PS) during the induction (F2,20=4,769, p=0,022) and maintenance period (F2,20=12,413, p<0,001). The increase in the magnitude of PS values of Se deficient group was significantly lower compared to the control and Se supplemented group. Conclusion: Se deficiency can be accompanied by impaired LTP of the PS amplitude. These results show the importance of Se in the brain. However, the effect of Se supplementation on synaptic plasticity has not been shown.

Giriş ve Amaç: Redoks reaksiyonlarda rol alan ve antioksidan olan selenoproteinler doku seviyesinde korunmalıdır. Beyin, selenyum seviyelerini korumada diğer dokulardan daha stabildir. Bu çalışmanın amacı, selenyum eksikliği ve desteğinin, öğrenme ve hafıza performansı üzerine etkilerini değerlendirmektir. Yöntemler: Deneyler 2 aylık yetişkin erkek Wistar sıçanları üzerinde gerçekleştirildi. Sıçanlar 3 gruba ayrıldı, kontrol grubu (C, n = 7), Se eksikliği grubu (Se0, 0.007 ppm sodyum selenit - selenyum eksikliği diyet, n = 7) ve Se takviye grubu (Se +, 10 ppm sodyum selenit - takviyeli içme suyu) , n = 7). Deneyler 21 gün boyunca gerçekleştirildi. Uzun dönemli güçlenme (UDG) kayıtları, üretan anestezisi altında sıçanların dentat girusundan kaydedildi. Bulgular: Tek yönlü ANOVA testi, grupların Populasyon Spike genlik artışları arasında indüksiyon (F2,20 = 4,769, p = 0,022) ve idame döneminde (F2,20 = 12,413, p <0,001) anlamlı farklılık göstermiştir. Se eksik grup PS değerleri artışı, kontrol ve Se takviyeli gruba göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Sonuç: Se eksikliği, UDG'nin PS amplitüdündeki bozulma ile birlikte olabilir. Bu sonuçlar beyin için selenyumun önemini göstermektedir. Ancak Se takviyesinin sinaptik plastisite üzerine etkisi gösterilememiştir.