Exposure Of Datıng Vıolence And It’s Effectıve Factors Among Unıversıty Students


Creative Commons License

Demir G., BİÇER S.

TURKISH STUDIES, vol.12, no.12, pp.171-188, 2017 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 12
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: TURKISH STUDIES
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus
  • Page Numbers: pp.171-188
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Dating violence may be more than one, such as physical, emotional, verbal, economic, and sexual. The aim of this study was to evaluate the prevalence of dating violence and types of violence exposed in university students. This was a cross – sectional study. The study was conducted on 727 university student. The data were collected by using a questionnaire prepared by the researchers upon the literature review. The questionnaire consisted of two main parts. Socio-demographic characteristics of the students, their habits such as smoking and alcohol, their exposure to violence by their dates, and types of exposed violence. Ethics committee approval was obtained. The data were assessed by using number, percentage, mean, chi-square test. Significance level was accepted as p?0.05. Prevalence of dating violence was 25.3% in the study. 48.3% of the students, who were subject to violence, were exposed to physical violence, 51% to verbal violence, 85.3% to emotional violence, and 18.4% to sexual violence. There was a significant difference between exposure of dating violence and alcohol use and smoking among the students; while 20.1% of those exposed to dating violence used alcohol, 25.5% were smokers (p<0.05). Consequently, about one-fourth of university students were determined to be exposed to dating violence. The most frequent type of violence experienced by the students was emotional violence and smoking and alcohol use affected exposure to violence. In accordance with these results, it is recommended to conduct studies to prevent dating violence and to strengthen the abused

Flört şiddeti; fiziksel, duygusal, sözel, ekonomik, cinsel gibi birden fazla biçimde olabilmektedir. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinde flört şiddet prevelansı ve maruz kalınan şiddet türlerini belirlemek amaçlanmıştır. Kesitsel türde bir çalışmadır. Araştırma 727 üniversite öğrencisiyle yapılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından literatürden yararlanılarak hazırlanan anket formu ile toplanmıştır. Anket formu iki temel bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde öğrencilerin sosyodemegrofik özellikleri, sigara ve alkol gibi alışkanlıkları, ikinci bölümde ise flört döneminde şiddete maruz kalma ve flört şiddet türlerini (fiziksel, sözel, duygusal ve cinsel şiddet) yaşama durumları sorgulanmıştır. Etik kurul onayı alınmıştır. Veriler, sayı, yüzde, ortalama, ki kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi p?0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmada flört şiddetine uğrama prevelansı %25.3’tür. Şiddete uğrayan öğrencilerin %48.3’ü fiziksel, %51’i sözel, %85.3’ü duygusal, %18.4’ü cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Öğrencilerin flört şiddetine uğrama durumları ile alkol ve sigara kullanma durumları arasında anlamlı fark olup flört şiddetine uğrayanların %20.1’i alkol, %25.5’i sigara kullanmaktadır (p?0.05). Sonuç olarak üniversite öğrencilerinin yaklaşık dörtte birinin flört şiddetine maruz kaldığı belirlenmiştir. Öğrenciler arasında en fazla yaşanan şiddet türü duygusal şiddet olup sigara ve alkol kullanımı, şiddete maruz kalmayı etkilemektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda, flört şiddetini önlemeye ve maruz kalan bireyleri güçlendirmeye yönelik çalışmaların yapılması; ayrıca üniversite öğrencilerinde şiddet gösterme sıklığını ve nedenlerini ortaya koyacak çalışmaların yapılması önerilir.