Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Coğrafya Özyeterlilik Durumlarının İncelenmesi


ÖNER G.

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013, ss.370

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.370

Özet

Özet
‘Sosyal Bilgiler’ ve ‘Sınıf Öğretmenliği’ bölümünde öğrenim gören öğretmen adayları diğer tüm öğrenciler gibi ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde çeşitli dersler ve isimler adı altında coğrafya dersleri almışlardır, buna ek olarak lisans düzeyinde almış oldukları çeşitli adlardaki coğrafya dersleri, öğretmen adayları üzerinde belirli bir coğrafi bilgi birikimi oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının sahip oldukları bu coğrafi bilgi birikimin yeterliliğini ve bu kapsamda katılımcıların kendi öz yeterlilik inançlarının belirlenmesi ve ayrıca sosyal bilgiler ile sınıf öğretmenliği bölümlerinin coğrafya öz yerliliklerinin karşılaştırılması araştırmanın amacını oluşturmaktadır.
Araştırma Abant İzzet Baysal Üniversitesinde sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 3. sınıf öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular 19 sorudan oluşan 5’li likert tipi ölçek yardımıyla elde edilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve elde edilen bulgular öğretmen adaylarının cinsiyeti, bölümü, genel akademik ortalaması, yaş aralığı, üniversite eğitimine başlamadan önceki öğrenim gördüğü yerleşim birimleri, mezun olduğu lise türü, ailelerinin eğitim durumu, Türkiye’de ziyaret ettiği il sayısı, yurt dışında ziyaret ettiği ülke sayısı ve coğrafya dersine karşı tutumları gibi değişkenler de göz önünde bulundurularak yorum ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Sınıf Öğretmenliği, Coğrafya, Öz Yeterlilik