Effect of selenium supplementation on impaired learning, memory and neurogenesis by hypothyroidism


Babür E., Canöz Ö., Tan B., Dursun N.

16.Ulusal Sinirbilim Kongresi 2018 , İstanbul, Turkey, 20 - 23 May 2018, pp.165

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.165
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Neurogenesis is the process of formation of new neurons from neural stem cells and progenitor cells. In our study, how these neurons affected by hypothyroidism and different forms of selenium was investigated with ki-67 immunohistochemical staining method. Methods: Experiments were carried out on 2 month adult male Wistar Albino rats. Rats are divided into 4 groups,control (C, n=16), hypothyroid [Ptu (1 mg/kg/day), n=16], hypothyroid+ sodium selenite [Sena (0.5 mg/kg/day),n=16] and hypothyroid+ seleno-L-methionine [Semet (0.7 mg/kg/day), n=16]. Hypothyroidisim was induced in rats by gavage with 6-nPropylthiouracil (Ptu) for 21 days. Spatial learning and memory performance were assessed using the Morris Water Maze (MWM, n=16). Neurogenesis was examined by Ki-67 immunohistochemical staining. Results: The mean distance to platform values of MVM initial learning were found to be significant with the Day and Trial variables of the Group factor (p<0.001). On the 5th day when the memory performance of the groups was evaluated, the Ptu group spent significantly less time on the target quadant than the other groups (p=0.013). The mean distance to platform values on the days of reverse learning, Day-Group interaction were found to be significant (p<0.001). All hypothyroid groups swam further away to platform than the control group. The number of Ki-67 positive cells in the hippocampal sections of the control and experimental groups of rats decreased significantly in the Ptu (p=0.002) and Sena (p=0.011) groups compared to the control group. Conclusion: Adult-onset hypothyroidism has impaired learning performance in the Morris Water Tank Test where initial and reverse learning is performed. Se supplementation did not show any effect on this impairment. On probe day when spatial memory was assessed, the deterioration of memory due to hypothyroidism was corrected with Se supplementation. Hypothyroidism decreased number of progenitor cells in subgranular layer of dentate gyrus. Although Se supplementation (Sena group) increased the number of progenitor cells, this increase was not statistically significant. Keywords: Hypothroid, neurogenesis, selenium, learning-memory

AMAÇ: Nörogenez, nöral kök hücre ve projenitör hücrelerden yeni nöronların oluşumu sürecidir. Çalışmamızda bu nöronların hipotiroididen ve farklı Se formlarından nasıl etkilendiği Ki-67 immünohistokimyal boyama yöntemi ile araştırılmıştır.GEREÇ VE YÖNTEM: Deneyler, 2 aylık yetişkin erkek Wistar Albino sıçanlar üzerinde yapılmıştır. Sıçanlar; kontrol grubu (K, n=16), hipotiroid (Ptu,1mg/kg/gün, n=16),hipotiroid+sodyum selenit (Sena,0.5mg/kg/gün,n=16) ve hipotiroid+seleno-L-metiyonin[Semet (0.7mg/kg/gün),n=16] grubu olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır. Hipotiroidizm, sıçanlara 21 gün boyunca gavaj ile 6-n-propyl thiouracil (Ptu) verilerek indüklenmiştir. Uzamsal öğrenme ve bellek performansı Morris Su Tankı Testi (n=16) kullanılarak değerlendirilmiştir. Nörogenez, Ki-67 immünohistokimyasal boyama yöntemi ile incelenmiştir BULGULAR: Morris Su Tankı Testi başlangıç öğrenmesinde platforma olan ortalama uzaklık Grup faktörünün Gün ve Trial değişkenleri ile ikili etkileşimi anlamlı bulunmuştur (p<0,001).Grupların bellek performanslarının değerlendirildiği 5.günde Ptu grubu diğer gruplara göre anlamlı bir şekilde hedef kadranda daha az süre geçirmiştir (p=0.013). Ters (Reverse) öğrenmenin gerçekleştiği günlerde platforma olan ortalama uzaklık değerleri Gün*Grup etkileşimi anlamlı bulunmuştur(p<0,001). Tüm hipotiroidili gruplar kontrol grubuna göre platforma daha uzak yüzmüşlerdir. Kontrol ve deney grubu sıçanların hipokampüs kesitlerinde Ki-67 pozitif hücre sayısı, Ptu (p=0,002) ve Sena (p=0,011) gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde azalmıştır.  SONUÇ: Erişkin başlangıçlı hipotiroidizm, başlangıç ve ters öğrenmenin gerçekleştirildiği Morris Su Tankı Testinde öğrenme performansını bozmuştur. Se takviyesi bu bozulma üzerine etki göstermemiştir. Belleğin değerlendirildiği 5.günde hipotiroidizme bağlı bellekteki bozulma Se takviyesi ile düzelmiştir. Hipotiroidizm dentat girus subgranüler tabakasındaki projenitör hücre sayısını azaltmıştır. Se takviyesi (Sena grup) projenitör hücre sayısını arttırmasına rağmen bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından TTU- 2016-6732 no’lu proje kapsamında desteklenmiştir Anahtar Kelimeler: hipotiroidi, nörogenez, selenyum, öğrenme-bellek