Yöntem olarak mühendislik-dizayna ve ders materyali olarak LEGOlara öğretmen ile öğretmen adaylarının bakış açılarının incelenmesi


MARULCU I., Sungur Gül K.

e-Turkish Studies (elektronik), vol.9, no.2, pp.761-786, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: e-Turkish Studies (elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.761-786
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to examine pre-service and in-service elementary science teachers' perspectives on engineering-design as a method and legos as course materials. The subjects of the study were 3rd and 4th grade pre-service elementary science teachers (n=26) at Erciyes University in the 2012-2013 academic year, and in-service teachers (n=22) who were working in Kayseri. The mixed method approach was used in this research. A survey, as a quantitative data collection tool, hand drawings and interviews as qualitative data collection tools were used. One-Group Pretest-Posttest Quasi-experimental Design was used in the study. 2010 Engineering Education Survey when was developed by Yasar, Baker, Robinson-Kurpius, Krause and Roberts (2006) was used as a data collection instrument. Survey questions was created in order to assess pre service and in service elementary science teachers’ perspectives on the use of legos as course material. In addition to these questions, 6 open-ended and drawing questions about the engineers and engineering process were developed and used. A seminar on the use of engineering-design and legos in science instruction was organized for teachers and teacher candidates in research. At the beginning of the seminar both groups were pre-surveyed on engineering design and legos. Then engineering-design method and lego materials were to the pre-service and in-service teachers. The same questionnaire was re-administered at the end of the seminar. The data collected through questionnaire was by using SPSS 16.0 package program Interview questions were analyzed by using descriptive analysis techniques, and hand drawings were analyzed by using a rubric. The study revealed that teachers’ scores on the importance of engineering, familiarity with engineering and familiarity with legos, and importance of using legos increased significantly (p< .05). However teachers' scores on characteristics of engineering and engineers did not change significantly (p>.05). The study revealed that teacher candidates’ scores on the importance of engineering, familiarity with engineering, characteristics of engineering and engineers, familiarity with legos, and importance of using legos increased significantly (p< .05). Results have shown that teachers and teacher candidates had somewhat knowledge about engineers and engineering, but they were not so familiar with the use of engineering-design as an instructional method and legos as a course material in science education. 

Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmenligi bölümünde ögrenim gören ögretmen adaylarının ve fen bilgisi öğretmenlerinin yöntem olarak mühendislik-dizayna ve ders materyali olarak legolara bakış açılarının incelenmesidir. Araştırma 2012-2013 eğitim öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 3 ve 4. sınıf ögrencileri (n=26) ve Kayseri ilinde görev yapmakta olan fen bilgisi öğretmenleri (n=22) ile yürütülmüstür. Araştırmada karma (mixed) metod kullanılmıştır. Nicel veri toplama araçlarından anket yöntemi, nitel veri toplama araçlarından mülakat ve serbest çizim yöntemleri kullanılmıştır. Arastırmada tek-grup öntest-son test yarı-deneysel desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Yaşar, Baker, Robinson-Kurpius, Krause ve Roberts (2006) tarafından geliştirilen 2010 Mühendislik Egitimi Anket’i kullanılmıstır. Öğretmen ve öğretmen adaylarının ders materyali olarak legoların kullanımına iliskin bakış açılarını değerlendirmek amacıyla anket soruları oluşturulmuştur. Bu sorulara ek olarak mühendisler ve mühendislik süreciyle ilgili 6 açık uçlu ve bir çizim sorusu olusturulmuş ve kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen ve öğretmen adaylarından olusan iki gruba seminer düzenlenmiştir. Her iki gruba seminerin basında mühendislik-dizayn ve legolarla ilgili anket uygulanmıstır. Sonra mühendislik-dizayn yöntemi ve lego materyalleri tanıtılarak araştırmacılar tarafından hazırlanan mühendislik-dizayn tabanlı etkinlikler uygulanmıstır. Bu eğitimin sonunda aynı anket yeniden uygulanmıştır. Anket maddelerinden elde edilen veriler SPSS 16.00 paket program aracılığıyla, görüşme soruları betimsel analize tabi tutularak ve serbest çizimler ise değerlendirme formu kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda anketin mühendisliğin önemi ve mühendisliğe aşinalık ile lego kullanımın önemi ve legolara aşinalık boyutları incelendiğinde, ögretmen öntest- son test puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<.05). Ancak öğretmenlerin mühendisliğin ve mühendislerin özelliklerine ilişkin ön test ve son test puanlarında anlamlı bir fark görülmemiştir (p>.05). Araştırma sonucunda anketin mühendisliğin önemi ve mühendislige aşinalık, mühendisliğin ve mühendislerin özellikleri ile lego kullanımın önemi ve legolara aşinalık boyutları incelendiğinde, öğretmen adaylarının öntest- son test puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<.05). Sonuçlar, ögretmenlerin ve ögretmen adaylarının mühendis ve mühendislik hakkında az çok bilgi sahibi olduklarını ancak fen egitiminde yöntem olarak mühendislik-dizaynı ve ders materyali olarak legoları kullanacak düzeyde bilgi sahibi olmadıklarını göstermistir.