ORTAOKUL BEŞİNCİ SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Nacaroğlu O., Bektaş O.

4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

Bu araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında kullanılan ortaokul beşinci sınıf fen bilimleri

ders kitabının fen bilimleri öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesini amaçlamıştır.

Çalışma, nicel araştırma yönteminin deseni olan tarama kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın

örneklemini Malatya ilinde farklı ortaokullarda görev alan 134 fen bilimleri öğretmeni

oluşturmaktadır. Çalışmada fen bilimleri ders kitabı değerlendirme ölçeği kullanılmıştır.

Ölçek, alan yazın taraması yapılarak düzenlenmiş olup, tasarım-düzen, içerik, dil-anlatım ve

değerlendirme boyutlarını içeren toplam 26 maddeden oluşmaktadır. Oluşturulan ölçeğe

gerekli geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış ve Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.941

olarak bulunmuştur. Verilerin analizi SPSS kullanılarak yapılmıştır. Yürütülen istatistiksel

işlemler, beşinci sınıf fen bilimleri ders kitabının belirlenen boyutlara göre

değerlendirilmesinde, cinsiyete ve mesleki kıdeme göre istatistiksel olarak anlamlı bir

farklılığın bulunmadığını, belirlenen boyutlara katılımcıların genel olarak orta düzeyde

katıldıklarını göstermiştir. Elde edilen bulgular, ders kitabında soru sayısının arttırılmasını ve

ünitelerdeki konulara ait kavram yanılgılarının ders kitabında verilmesi gerektiğini

göstermektedir. Etkili bir fen bilimleri ders kitabı için önerilerde bulunulmuştur.