Evaluation and Comparison of Sagittal and Vertical Cephalometric Values in Patients with and without Congenital Lateral Deficiency


ÖZTÜRK T. , YAĞCI A.

16th International Congress of the Turkish Orthodontic Society, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018, vol.1, no.1, pp.500-501

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.500-501

Abstract

 

AIM: The aim of this study is to evaluate and compare normal patients without congenital teeth deficiency and patients with congenital lateral deficiency in terms of sagittal and vertical skeletal cephalometric values in Turkish subjects. 

MATERIAL-METHODS: In this retrospective study, 78 patients with congenital lateral deficiency (55 female, 23 male, mean age 15.73 ± 3,13) aged between 13,25 and 27,5 years and 248 normal patients (142 females, 106 males, mean age 15,64 ± 2,82) were selected as pre-treatment cephalometric films of 326 patients. Panoramic radiographs and dental history forms were used in determining congenital lateral deficiency. NA, NPog, CoA and CoGN lengths and SNA, SNB, ANB, Y-axis angle, SN-GoGN and SN-PP angles were measured with Dolphin Cephalometric Analysis program on cephalometric radiographs. Independent Samples-t Test and Mann-Whitney U test were applied for the statistical analysis of the obtained data using SPSS 24.0 program. 

RESULTS: Significant differences were found in ANB, NPog, Y-axis angle and SN / GoGN angle between groups (p <0,05). ANB, SN / GoGN and Y-axis angle and NPog length were found to be smaller in patients with congenital lateral deficiency. While of the patients with lateral deficiency, 43% had Class I, 22% had Class II and 35% had Class III malocclusion, of the normal patients 37% had Class I, 36% had Class II, and 27% had Class III malocclusion. 

CONCLUSIONS: The incidence of Class I malocclusion is higher in patients with congenital lateral deficiency, although ANB angles may have lower values than normal patients.

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Türk bireylerde, diş eksikliği olmayan normal hastalar ile konjenital diş eksikliğine sahip hastaları sagittal ve vertikal iskeletsel sefalometrik değerler açısından değerlendirmek ve karşılaştırmaktır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Bu retrospektif çalışmada yaşları 13,25 ile 27,5 arasında değişen 78 konjenital diş eksikliği olan hasta (55 kadın, 23 erkek; ort. yaş 15,73±3,13) ve kontrol grubu olarak yaşları 10 ile 28 arasında değişen 248 diş eksikliği olmayan ortodonti hastasının (142 kadın, 106 erkek; ort. yaş 15,64±2,82) olmak üzere toplam 326 hastanın tedavi öncesi sefalometrik filmleri seçilmiştir. Konjenital lateral eksikliğinin belirlenmesinde panoramik radyografiler ve anamnez formları kullanılmıştır. Sefalometrik radyografiler üzerinde Dolphin Sefalometrik Analiz programı ile SNA, SNB, ANB, Y-aksı açısı, SN-GoGN ve SN-PP açıları ile NA, NPog, CoA ve CoGN uzunlukları ölçülmüştür. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi için SPSS 24.0 programı kullanılarak bağımsız örneklem t testi ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 

BULGULAR: Gruplar arasında ANB, NPog, Y-aksı açısı ve SN/GoGN açılarında anlamlı farklılık görülmüştür (p<0,05). ANB, SN/GoGN ve Y-aksı açısı ile NPog uzunluğunun lateral eksikliği olan hastalarda daha küçük olduğu belirlenmiştir. Lateral eksikliği olan hastaların %43’ünün Sınıf I, %22’sinin Sınıf II ve %35’inin Sınıf III maloklüzyona sahip olduğu, lateral eksikliğine sahip olmayan bireylerin ise %37’sinin Sınıf I, %36’sının Sınıf II ve %27’sinin Sınıf III maloklüzyona sahip belirlenmiştir. 

SONUÇ: Lateral eksikliğine sahip bireylerin ANB açıları normal bireylere göre daha düşük değerlere sahipken sınıf I maloklüzyon görülme oranında daha fazladır.