Evaluation of survival rates of stainless steel crowns during 2 years: retrospective study


Creative Commons License

Demiroğlu C., Duman B., Kızılcı E.

27Th Internatıonal Congress Of Turkısh Socıety Of Paedıatrıc Dentıstry, İskele, Cyprus (Kktc), 7 - 10 October 2021, pp.65

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İskele
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.65
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: In this study,it was aimed to investigate the survival rates and durations of stainless steel crowns(SSC) used in primary teeth.If it was done

within the scope of the study,the reasons for the missing were also evaluated.

Methods: From the records of 39900 children who applied to Erciyes University Faculty of Dentistry Department of Pediatric Dentistry between

01.01.2018-01.01.2020,it was determined that 1210 patients between the ages of 6-12 were performed SSC.1037 of the patients whose first and

last periapical films were evaluated were included in the study..Descriptive statistics were applied to the obtained data.

Results: The mean age of the patients included in the study was 7.91 years.The number of SSC performed on the patients is 1262.Of these,

881(70%) were applied to the mandibula, and 381(30%) to the maxilla More than one SSC was performed on 75 patients. 72(8%) of the restorations

were extracted in a 2-year follow-up. Extraction was observed in the jaw (49%). Most,the tooth number 85 (18 teeth,25%) was extracted.The average

retention time of the SSC in the mouth is 1.27 years.Of these,46 teeth (64%) were extracted due to dental infection,13 teeth (18%) due to

eruption age and 13 teeth(18%) due to pathological root resorption.

Conclusions: The extraction rate of the restorations was low,and the survival rate was high.Extremely damaged primary teeth can be kept in the

mouth until the age of fall with SSC.

Keywords: stainless steel crown, primary teeth, missing

Amaç: Bu çalışmada süt dişlerinde kullanılan paslanmaz çelik kronların (PÇK) ağızda sağ kalım oranlarının ve sürelerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Ayrıca çalışma kapsamında yapıldı ise çekim sebepleri de değerlendirilmiştir.

Yöntem: 01.01.2018 – 01.01.2020 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği bölümüne başvuran 39900

çocuğun kayıtlarından,6-12 yaş aralığında 1210 hastaya PÇK yapıldığı belirlendi. Başlangıç ve bitim periapikal filmleri değerlendirilen hastaların

1037 tanesi çalışmaya dahil edildi. Elde edilen verilere tanımlayıcı istatistik uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama yaşı 7.91’dir. Hastalara yapılan PÇK sayısı 1262’dir. Bunlardan 881tanesi (%70) alt çeneye,

381 tanesi (%30) üst çeneye uygulanmıştır. 7513 adet hastaya birden fazla PÇK yapılmıştır.Yapılan restorasyonların 2 senelik takipte 72 tanesi

(%8) çekime gitmiştir.En çok 35 diş ile alt çenede çekim görülmüştür (%49).En fazla 85 numaralı diş (18 diş,%25) çekilmiştir.PÇK›ların ortalama

ağızda kalma süresi 1.27 yıldır.Bu dişlerden 46’sı dental enfeksiyon kaynaklı (%64),13’ü sürme yaşı geldiği için (%18), 13’ü ise patolojik kök

rezorpsiyonuna bağlı (%18) çekilmiştir. PÇK’ların 59 tanesi ( %82) patolojik nedenlerden kaybedilmiştir.

Sonuçlar: Yapılan restorasyonların çekime gitme oranı düşük,sağ kalım oranı yüksek bulundu.Aşırı harap ve kötü durumdaki süt dişlerinin fizyolojik

düşme zamanına kadar PÇK restorasyonu ile ağızda kalma süresi uzatılabilir.

Anahtar Kelimeler: paslanmaz çelik kron, süt dişi, çekim