Neonatal sludge: A finding of congenital hypothyroidism


Kurtoǧlu S., Çoban D., Akın M. A., Akın L., Yıkılmaz A.

JCRPE Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, vol.1, no.4, pp.197-200, 2009 (SCI-Expanded) identifier identifier