Fuat Sezgin'in Geshichte Des Arabischen Schriftums (GAS) İsimli Eserinin İslam Araştırmalarındaki Yeri


Creative Commons License

Kılıç A.

in: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri Güncel Tartışmalar Teorik Teklifler, İbrahim Özcoşar,Ali Karakaş,Mustafa Öztürk,Sıracettin Aslan, Editor, Divan Kitap, İstanbul, pp.339-367, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Divan Kitap
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.339-367
  • Editors: İbrahim Özcoşar,Ali Karakaş,Mustafa Öztürk,Sıracettin Aslan, Editor

Abstract

İslam medeniyeti dâiresinin en önemli temsilcilerinden olan Osmanlı Devle- ti, bilhassa XIV. yüzyıldan başlayarak geniş coğrafî alanlara yayılmış, birçok farklı dînî ve etnik gruba mensup insanı bünyesinde bulundurmuştur. Bu insan- ların sosyal, kültürel, ticârî, ilmî faaliyetleri de yüzyıllarca gelişerek devam et- miştir. Böylece ciddî ve zengin bir kültür birikimi de oluşmuştur. Var olanı ak- tarmak üzerine kurulu sosyal düzen anlayışı içerisinde, birçok sanat dalı oluş- muş ve gelişmiştir. Bu sanat dallarından bilhassa hat, tezhip, minyatür ve mûsikî ile ilim alanlarından din, matematik, edebiyat, tarih, astronomi ve felse- fe gibi ilimler, kültür birikiminin ve tarihî gelişimin aktarıldığı önemli alanlar- dır. Bu alanlarda bilgiler, yazılı ve sözlü olarak nesilden nesile aktarılmaktaydı.

Fuat Sezgin tarafından, "Geschichte des Arabischen Schrifttums (GAS)” (Arapça Yazılmış Literatür Tarihi) ismiyle oluşturulan bu eser, klâsik dönemde Müslüman âlimlerin bilim ve teknolojiye yaptıkları katkıları, bu medeniyete ait yazılı kaynaklar üzerinden ortaya koymayı hedefleyen büyük bir projenin ürü- nüdür.27 Birinci cildi 1967, son cildi ise 2015 yılında yayımlanan ve tamamı 17 ciltten oluşan bu eser, yaklaşık olarak yarım asırlık bir çalışmanın semeresidir. Eserin ciltlerinin her biri, İslâm medeniyeti dâiresinde çeşitli ilimler bünyesinde meydana getirilmiş pek çok eser ve bunları kaleme alan şahsiyetlerin hayatlarının da ayrıntılı olarak ele alınmasından oluşmaktadır.

Eserin ilk dokuz cildi, başlangıçtan, 5. hicrî/11. milâdî asrın ikinci çeyreğine kadarki dönemde (430/1038) gerçekleştirilen ilmî faaliyetleri ve eserleri ihtivâ eder.