TEACHER'S VIEWS ON STEM-BASED ROBOTIC CODING TRAININGS


Gökçe H., Melek S., Karaca M., Bektaş O.

ASES VI. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Van, Turkey, 16 - 18 June 2023, pp.17-29

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.17-29
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Robotik kodlamanın eğitim ve öğretimdeki yeri yadsınamayacak derecede önemli bir hal almıştır. Robotik kodlama uygulamalarının etkisini öğrencilerde görebilmek elbette uygulayıcı öğretmenlerin alandaki yetkinlik ve becerileriyle ilişkilidir. Yapılan çalışmalar, verilen hizmet içi öğretmen eğitimlerinin bir standardının olmadığını göstermektedir. Hizmet içi eğitimler için belirlenecek standartlarda elbette öğretmenlerin görüşleri odak noktası olmalıdır. Öğretmenlerden elde edilen geri bildirimler doğrultusunda eğitimlerin geliştirilmeli, varsa eksikliklerinin giderilmesi veya öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı eğitimler eklenmelidir. Bu çalışmanın amacı, robotik kodlama eğitimleri hakkında öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir. Çalışmada, nitel araştırma yönteminin fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu STEM temelli robotik kodlama eğitimine katılan yedi öğretmen oluşturmuştur. Çalışmanın verileri çevrim içi gerçekleştirilen odak grup görüşmesi ile toplanmış, içerik analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda belirlenen kod ve kategoriler gruplandırılarak “eğitimler”, “yeterli eğitimin özellikleri” ve “eğitimin genel özellikleri” temaları oluşturulmuştur. Çalışmanın sonuçlarını şu şekilde özetleyebiliriz: araştırma sonucunda katılımcıların hizmet içi eğitimlerden ziyade online ortamlardaki bireysel deneyimlerinin daha kalıcı iz bıraktığı görüşüne sahip oldukları belirlenmiştir. STEM temelli robotik kodlama eğitiminin yeterli olabilmesi için branş temelli, kazanımlarla uyumlu içeriğe sahip, online ve yüz yüze eğitimlerin bir arada yapılması önerilmektedir. Eğitimlerin yeterli düzeyde olabilmesi açısından eğitim veren uzmanların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerileri ve alan bilgilerinin yeterli düzeyde olması beklenmektedir. Uzmanların bu yetkinliklerini katılımcılara uygulamalı olarak aktarması ve öğretebilmesi de önemlidir. Eğitimlerin daha etkili olabilmesi için katılımcıların temel becerilere sahip olma durumları ön bir eleme ile belirlenmeli ve gönüllülük esas alınmalıdır. STEM temelli robotik kodlama eğitimleri öğretmenlere yeni yöntem ve teknikleri kullanabilme becerisi kazandırarak farklı etkinlikler hazırlayabilme farkındalığı oluşturmalıdır. STEM temelli robotik kodlama eğitimleri günlük hayat problemlerine dayalı belirli bir problem durumu temel alınarak alana özgü eğitimlerle katılımcıların mesleki ve günlük hayatını kolaylaştırmalıdır. Elde edilen ürünler eğitimin diğer paydaşlarıyla paylaşılmalı, ileride yapılacak eğitimler öğrenme ihtiyacına ve kazanım eksiğine göre planlanmalıdır. Planlama yapılırken disiplinler arası bakış açısı oluşturmaya özen gösterilmelidir. Doğru yöntemlerle eğitim sistemine dâhil edilen STEM eğitimi yaklaşımının ülke olarak kodlama, siber güvenlik gibi alanlarda da etkili adımlar atmamıza önemli katkıları olacaktır. Araştırma sonuçlarımızın STEM temelli robotik kodlama eğitimi örneğinde diğer STEM öğretmen/öğretmen adayı/uzman eğitimlerine de genişletilebileceğinin göz önünde bulundurulmasını isteriz.