RELATIONSHIP BETWEEN BODY MASS INDEX-CARIES IN CHILDRENS LIVING IN KAYSERİ


Creative Commons License

Kızılcı E. , Demiroğlu C. , Duman B. , Ayhan B.

26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi , Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.108-109

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.108-109

Abstract


AIM: Nutritional habits of children are among the most important causes of both childhood obesity and tooth decay.Proper nutrition has a significant impact on oral and dental health as well as its effects on physical and cognitive health.There’re different approaches to defining the overweight and obese status of children and adolescents,not as specific classification as in adults.The most common use is recommended by WHO(2006;2007);body mass index according to age(Y-BMI).In this classification,the weight status of children is determined according to their age.The aim of this study was to investigate the relationship between tooth decay and Y-BMI. 

MATERIAL AND METHOD: In this study;5-14 years old451children who admitted to Department of Pedodontics at Erciyes University were included.After weight and height measurements,children were examined by two experienced physicians under daylight with mirror-sond.DMFT index were used in permanent teeths decayed, missed and filled teeths.For primary teeths dmft were used.For Y-VKi calculation;age,weight and height stats were entered the WHO AnthroPlus Software program for gaining Z stats which recommended by who for under 18year old kids.Children were grouped according to Z values as Group1: normal,Group2:overweight, Group3:fat/obese,Group4:underweight,Group5:very underweight.Data were analyzed using SPSS software22,correlation,frequency and independent sample t-tests. 

RESULT: The mean age of the children in the study group was9.1±2.5 years.Of these,52%(n = 234)were female and 48%(n = 217) were male.The mean DMFT/dmft values were6.97±3.79. 55%of children are in normal,16.2%are overweight,11.8%are fat/obese, 12.2%are underweight and 4.8%are very-underweight.In terms of DMFT/dmft, when the groups were compared according to their Y-BMI, a statistically significant difference was found between Group3 and Groups1,4 and5(p<0.05).There was no significant difference between the other groups(p>0.05). The risk of caries increased significantly as the weight increased in the children participating in the study(p<0.05). 

CONCLUSIONS: Obesity can be considered as an important risk factor for oral and dental health besides general health problems.We think that patients and families should be informed about child hygiene. 

AMAÇ: Çocukların beslenme alışkanlıkları hem çocukluk çağı obezitesinin hem de diş çürüğünün en önemli nedenlerindendir. Doğru beslenme fiziksel ve bilişsel sağlık üzerindeki etkilerinin yanı sıra ağız ve diş sağlığı üzerinde de oldukça önemli etkiye sahiptir. Çocukların ve ergenlerin kilolu ve obez olma durumlarının tanımlanmasında, yetişkinlerde olduğu gibi belirli bir sınıflandırma olmayıp farklı yaklaşımlar bulunmaktadır.En yaygın kullanım ise DSÖ (2006; 2007)’nün önerdiği; yaşa göre vücut kütle indeksinin hesaplanmasıdır (Y-VKİ). Bu sınıflamada çocukların yaşlarına göre kiloluluk durumu belirlenmektedir. Bu çalışmanın amacı diş çürüğü ile Y-VKİ arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Erciyes Üniversitesi Pedodonti Anabilim Dalı’na başvuran, 5-14 yaşlarında 451 çocuk dahil edilmiştir. Çocukların kilo ve boy ölçümleri yapıldıktan sonra deneyimli iki hekim tarafından ayna-sond yardımıyla, günışığı altında muayeneleri yapılmıştır. Çürük, eksik ve dolgulu diş sayılarını belirlemek için daimi dişlerde DMFT, süt dişlerinde dmft indeksi kullanılmıştır. Y-VKi hesaplaması DSÖ’nün 18 yaş altı çocularda önerdiği şekilde WHO AnthroPlus Software programına yaş, kilo, boy ölçümleri girilerek Z değerleri elde edilmesiyle yapılmıştır. Z değerlerine göre çocuklar Grup 1:normal, Grup 2:kilolu, Grup 3:şişman/obez, Grup 4:zayıf, Grup 5:çok-zayıf olacak şekilde gruplandırılmıştır. Veriler SPSS software 22 programı kullanılarak korelasyon, frekans ve bağımsız örneklem t-testleri kullanılarak analiz edilmiştir. 

BULGULAR: Çalışmaya katılan grupta ki çocukların yaş ortalaması 9,1±2,5 dir. Bunlardan %52 (n=234) kız, %48 (n= 217) erkektir. Ortalama DMFT/dmft değerleri 6,97±3,79 olarak bulunmuştur. Çocukların %55’i normal, 16,2’si kilolu, 11,8’si şişman/obez, 12,2 zayıf, %4,8’i ise çok-zayıf grubunda yer almaktadır. DMFT/dmft açısından, gruplar Y-VKİ lerine göre kıyaslandığında Grup 3 ile Grup 1, 4 ve 5 arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür (p<0,05). Diğer gruplar arasında anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0,05). Çalışmaya katılan çocuklarda kilo arttıkça çürük risk seviyesi anlamlı derecede artmıştır (p<0,05). 

SONUÇ: Obezite genel sağlık problemlerine yol açmasının yanı sıra ağız-diş sağlığı açısından da önemli risk faktörlerinden sayılabilir.Bu konuda hastaların ve ailelerin çocuğun ağız hijyenine dikkat etmeleri konusunda bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri gerektiğini düşünmekteyiz.