DOMINANT POWER AND PRESS IN THE FEB 28 PROCESS


TEMEL F. , ÇELEBİ M. B.

1st International Social Sciences and Muslıms Congress, Konya, Turkey, 5 - 07 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey

Abstract

The process that begins from the forming of Refah-Yol Government extends to Feb. 28 has brought along versatile discussions. The core of the Feb. 28 process consists of the protectionist approach on behalf of the laicism principle that creates one of the ideological foundations of the Turkish Republic, the opposition established by the state mechanism in the form of an othering for the religious people through a reactionary discourse about the Refah Party, and the attrition campaign applied through the collective action of the political bodies, the army, capital groups and the media. The project of sending the elected government form office takes its roots from the dominant ideology and the political, economic, cultural system that is the output of that paradigm. In the process the media has important position as the vehicle if the dominant order. The actions of the media constitute an important field of study with the political, economic, military and media outputs. The events during the 28 Feb process involve actions in the form that makes the theoretical approaches about the political system and media developed with critical and mainstream views controversial, as well. The events during the Refah-Yol Government period in Turkey, where it is tried to structure democratically in political and social terms, has made those a matter of debate that; what the mission attributed to the media in the democratic system is, what the forth power characteristics of media is and also the ranking of it when compared to the powers of legislation, execution and judiciary. In this sense the period of Feb. 28 shows that the press is used as a means by the power, which is fed by various dynamics and also feeds them. In this context, the study offers implications on the functions of media during the Feb. 28 process, by examining the events that took place during the Feb. 28 process in the framework of media- politics relations.

REFAH-YOL Hükümeti’nin kurulmasından itibaren başlayan ve 28 Şubat’a kadar uzanan süreç çok yönlü tartışmaları beraberinde getirmiştir. 28 Şubat sürecinin kaynağını, Türkiye Cumhuriyeti’nin ideolojik temellerinden birini oluşturan laiklik ilkesine ilişkin korumacı yaklaşım ve devlet mekanizmalarının Refah Partisi üzerinden irtica söylemiyle dindar kesimi ötekileştirme biçiminde kurdukları karşıtlık ile siyasi oluşumlar, ordu, sermaye grupları ve medyanın kolektif hareketinden oluşan siyasal hükümeti yıpratma politikası oluşturmaktadır. Seçilmiş siyasal hükümeti yerinden etme projesi, Batı’nın dünya geneline yaydığı egemen paradigma ve bu paradigmanın ürünü siyasal, ekonomik, kültürel sistemden beslenmektedir. Bu süreçte medya egemen düzenin aracı olarak önemli noktaya oturmaktadır. Medyanın faaliyetleri, siyasal, ekonomik, askeri ve medya çıktılarıyla siyaset ve iletişim bilimleri açısından önemli bir alanı inceleme oluşturmaktadır. 28 Şubat sürecinde yaşananlar, siyasal sistem ve medyaya ilişkin eleştirel ve ana akım bakış açısıyla geliştirilen teorik yaklaşımları da tartışmalı hale getiren nitelikte uygulamalar içermektedir. Siyasal ve toplumsal açıdan demokratik olarak yapılanmaya çalışan Türkiye’de, REFAH-YOL Hükümeti döneminde yaşananlar; demokratik sistem içerisinde medyaya yüklenen misyon, basının dördüncü güç niteliğinin ve hatta yasama yürütme yargı erklerinin yanındaki sıralamasının ne ölçüde gerçekleştiğini tartışma konusu haline getirmiştir. Bu anlamda, 28 Şubat dönemi, basının kamu adına faaliyet yürütmesi yerine, herhangi bir şekilde beliren ve çeşitli dinamiklerden beslenen ve besleyen gücün aracı olarak kullanıldığını göstermektedir. Çalışma bu kapsamda, 28 Şubat sürecinde yaşanan gelişmeleri Batı kaynaklı egemen gücün etkinlik alanı çerçevesinde, medya-güç ilişkileri özelinde inceleyerek, medyanın 28 Şubat dönemindeki işlevlerine ilişkin çıkarımlarda bulunmaktadır.