Evaluation of the First Dentist Visit in Pediatric Patients


Öztürk G., Türkyılmaz E., Gümüş H.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Sivas, Turkey, 22 - 24 September 2022, pp.65-66

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.65-66
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of the study is to determine age, reason for visiting and family socioeconomic levels of children who  first time to dental visit and to evaluate relationships between these factors.  Material And Methods: Pediatric patients aged 0-15 years, who presented to Pediatric Dentistry of Erciyes  University Faculty of Dentistry and had their first dental visit, were included in the study. Parents of the patients were  asked to fill out a form containing their children's sociodemographic information and reason for visiting the dentist.  Also, parents were asked questions on the Family Affluence Scale (FAS), which determines their socioeconomic  level, and questions that evaluate their education and monthly income levels. Data analysis was performed using  Pearson Chi-Square and Fisher's Exact tests by SPSS 24.0 software.  Results: In the study, 300 patients (154 girls, 146 boys, mean age: 6.31±2.79 years) who had their first dental visit  were evaluated. The most common ages for first dental visit are 3-6 years (38.3%), 6-9 years (34.7%), 9 years and  above (21.3%), and 0-3 years (5.7%), respectively. The most frequent visit reasons were dental caries (61.3%) and  general check-up (22.3%), respectively. Of the patients who presented for dental caries, 69% had a low, 26.6%  had a medium and 4.3% had a high socioeconomic level (p<0.001). It was observed that to 39.7% of the patients  were recommended visit to dentist by pediatrician, and 63.6% of those had high education level (p<0.001). It was  determined 85.7% of parents did not know or had wrong information about when the first dental visit should be  made, and 68.1% of those had low education level (p<0.001).  Conclusions: Parental education level, social and financial factors, and multidisciplinary practices are effective in  first dental visit. Increasing awareness about oral health is very important to dental visits can be made at right times.

Amaç: Bu çalışmanın amacı ilk kez diş hekimine başvuran çocukların yaş, ziyaret nedeni ve aile sosyoekonomik  seviyelerinin belirlenmesi ve bu faktörler arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesidir.  Gereç Ve Yöntem: Çalışmaya Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği kliniğine başvuran  ve ilk diş hekimi ziyareti olan 0-15 yaş arası çocuk hastalar dahil edildi. Çalışmaya katılan hastaların ebeveynlerinden  çocuklarının sosyodemografik bilgileri ve diş hekimi ziyaret nedenini içeren bir form doldurmaları istendi. Ayrıca  ebeveynlere sosyoekonomik seviyelerini belirleyen aile varlık ölçeği (FAS) soruları ile eğitim düzeyi ve aylık gelir  seviyelerini değerlendiren sorular yöneltildi. Veri analizi SPSS 24.0 programı ile Pearson Chi-Square ve Fisher’s  Exact testleri kullanılarak yapıldı.  Bulgular: Çalışmada ilk diş hekimi ziyareti olan 300 hasta (154 kız, 146 erkek, ortalama yaş: 6,31±2,79 yıl)  değerlendirildi. İlk diş hekimi ziyaretinin en sık yapıldığı yaşlar sırasıyla 3-6 yaş (%38,3), 6-9 yaş (%34,7), 9 yaş ve üzeri  (%21,3) ve 0-3 yaş (%5,7) arasındadır. En sık ziyaret nedenleri sırasıyla diş çürüğü (%61,3) ve genel kontroldü (%22,3). Diş  çürüğü nedeni ile başvuran hastaların %69’u düşük, %26,6’sı orta ve %4,3’ü yüksek sosyoekonomik seviyeye sahipti  (p<0,001). Hastaların %39,7’sine çocuk doktoru tarafından diş hekimi ziyareti önerildiği ve önerilenlerin %63,6’sının  üniversite ve üstü eğitim seviyesine sahip olduğu görüldü (p<0,001). Ebeveynlerin %85,7’sinin ilk diş hekimi ziyaretinin  ne zaman yapılması gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olmadığı veya yanlış bilgi sahibi olduğu ve %68,1’inin lise ve altı  eğitim seviyesine sahip olduğu belirlendi (p<0,001).  Sonuçlar: Ebeveyn eğitim düzeyi, sosyal ve finansal faktörler ve multidisipliner uygulamalar ilk diş hekimi  ziyaretinde etkilidir.Ağız sağlığı ile ilgili farkındalığın artırılması diş hekimi kontrollerinin doğru zamanlardayapılmasını  sağlamada oldukça önemlidir.