Buzağılarda gözlenen eklem yangılarının düşük frekanslı lazer ve DMSO ile sağaltımının karşılaştırılması


Atalan G. , Güneş V. , Kibar M., Doğan Z., Karaca Bekdik I. , Apaydın N. , ...More

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Burdur, Turkey, 23 - 26 October 2014, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2

Abstract

40 joints belong to 27 catves with arthritis were evatuated. The calves were allocated into two groups as DMSO and LASER. 10 acute and 10 chronic arthritic joints were treated by administration ot 20% DMSO prepared with lactated ringer solution. 10 acute and 10 chronic joints in Laser groups were first washed with 0.9% physiotogical solution and then treated by ellipsoidal application of gaIlium arsenic laser probe to the joints, which was B30 nm and 640 mv in power. Lameness degree, body temperature, respiratory -heart rate, radiological changes before and after treatment were ı,ecorded. Obtained synovial fluid was checked for volume, coloç changes in viscosity and coagulation feature. Protein, albumin, globulin, gIucose, alkaline phosphatase (ALP), lactate dehydrogenase (LDH), aspartate  aminotransferase (AST) enzyme activity were determined. Furthermore, hyaluronic acid level before and after treatment was measured by ELISA as indicated in the prospectus. While there were severe lameness for the calves in acute DMSO group before treatment, lameness disappeared for the 4 ca]ves after treatment. Moreover, lameness was recorded for the 7 calves before treatment for the chronic DMSO group, but was only availablle for the 4 calves. For the Iaser group, there were severe lameness for 7 calves in acute group before treatment, and lameness disappeared for the calves except for mild level for 2 calves and a severe joint sweIling for one'calves. Hyaluronic acid levels were determined as a highly level before the treatment for both group but reduced significantly after the treatment. There was a significant diffeı:ence between the groups for synovial glucose with a higher value in DMSO group before the treatment but no difference was observed after treatment between the groups. LDH values were significant before and after the treatment between the groups. tn conclusion, DMSO and laser application for the treatment of joint arthr,itis ,were effective but hyaluronic acid, LDH, glucose values, lameness score and joint fluid co|or changes indicated that improvement by laser was more than DMSO application.

Bu çalışm ada 27 adet buzağıya ait toplam 40 adet artritisli buzağı eklemi değerlendirildi. Buzağılar DMSO ve LAZER grubu olmak üzere iki tedavi grubuna ayrıldı. DMSO grubunda 10 adet akut ve 10 adet kronik artritis olmak üzere 20 adet ekleme %20 'llk DMSO'lu laktatlı ringer solüsyonu tedavi amacıyla uygulandı. LAZER grubunda ise 10 adet akut ve 10 adet de kronik artritisli buzağının eklemleri normal laktatlı ringer solüsyonuyla yıkanmasından sonra 830 nm ve 640 mv gücünde 50 mm derinliğe kadar ekti gösteren galyum arsenik türü lazer probunun ellipsoid tarzda bölgesel ve 10 dakika süresince uygulanmasıyla tedavi edildi. Tüm buzağıların tedavi öncesi ve sonrasında topal!ık vücut ısısı, soIunum ve kalp atım sayılarındaki değişimleri, radyolojik bulguları, topallık durumları kaydedildi. Elde edilen synovial sıvı hacim, ren( görünüş, viskozitesindeki değişiklikler ve pıhtılaşma özelliği yönünden muayene edildi. Synovial sıvıların total protein, albumin, globulin, glukoz, alkalin fosfataz (ALP), |aktatdehidrogenaz (LDH) ve aspartat aminotransferaz (AST) enzim aktiviteleri belirlendi. Ayrıca synovial sıvıların tedavi öncesi ve sonrası hyaluronik asit düzeyleri analiz edildi. Tedavi öncesinde, DMSO grubundaki buzağılara ait 15 eklemde şiddetli topalIık varken, tedavi sonrasında 8 eklemde topallık kayboldu. Tedavi öncesi akut LAZER grubuna dahil edilen eklemlerden 7'sinde şiddetli topallık not edilirken, tedavi sonrasında 2'sinde hafif topallık ve 1'inde eklem şişkinliği dışında diğerlerinde normal basış gözlendi. Kronik lazer grubunda ise tedavi öncesi ve sonrası topallık durumları aynı düzeyde kaldı. Tedavi öncesinde her iki grupta da yüksek  seviyede olan eklem.sıvı hyaluronik asit düzeyleri tedavi sonrasında  istatistiksel olarak belirgin bir azalma gösterdi. Tedavi öncesi saptanan total protein ve ALT değerleri arasında her iki grup arasında belirgin bir fark gözlenmezken, tedavi sonrasında iki grup arasında istatistiksel anlamda fark belirlendi. Her iki grubun LDH değeri yönünden tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırılmasında anlamlı fark elde edildi. Sonuçta, buzağılarda artritislerin sağaltımında karşılaştırılan DMSO ve LAZER uyguIamalarında her iki yönteminde tedavi sürecinde etkili olmasına rağmen, LAZER uygulamasının hyaluronik asit, LDH, glikoz, topallık skorları ve ekIem sıvı renk değişim parametreleri dikkate alındığında iyileşme sürecine daha fazla katkıda bulunduğu tespit edildi.