Kitozan filmlerden hidrofobik etkin madde salımı üzerine etki eden parametrelerin incelenmesi


Creative Commons License

Eren Böncü T., Özdemir A. N.

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.38, no.2, pp.122-128, 2018 (Scopus) identifier

Abstract

Objective: Ibuprofen is an hydrophobic active ingredient which is used for analgesic and antipyretic purposes. The aim of the study is to prepare chitosan films containing ibuprofen with controlled release and investigate the effect of concentration and molecular weight of chitosan and polyethyleneglycol (PEG) on the in vitro release of ibuprofen. Material and Methods: For this purpose, the films obtained by solvent evaporation method were cross-linked in a tripolyphosphate (TPP) solution and the in vitro release studies were examined using static method in a medium containing pH 7.2 phosphate buffer. Data obtained from in vitro drug release studies were plotted in various kinetic models: zero order, Higuchi and Korsmeyer-Peppas models. Results: As a result of this study, it has been found that the ibuprofen release is decreased by the increase of the chitosan concentration and molecular weight. The in vitro release rate of ibuprofen is decreased with an increasing the amount of PEG and with decreasing the molecular weight of PEG used as a plasticizer in the films. Conclusion: In the study, it has been observed that controlled release films of ibuprofen can be prepared by controlling the parameters while preparing the chitosan films.

Amaç: İbuprofen, analjezik ve antipiretik etkili hidrofobik karakterde bir etkin maddedir. Çalışmanın amacı, ibuprofen içeren kontrollü salım yapan kitozan filmler hazırlamak ve hazırlanan filmlerdeki kitozan konsantrasyonu ve molekül ağırlığının, plastifiyan olarak kullanılan polietilen glikol (PEG) konsantrasyonu ve molekül ağırlığının ibuprofenin in vitro salımına etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Bu amaçla çözücü uçurma yöntemiyle elde edilen filmler, tripolifosfat (TPP) çözeltisinde bekletilerek çapraz bağlanmış ve hazırlanan filmlerden etkin madde salımları statik yöntem kullanılarak pH 7.2 fosfat tamponu içinde incelenmiştir. Filmlerden etkin madde salımları sıfır derece, Higuchi ve Korsmeyer-Peppas kinetiklerine uyumları yönünden değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmada sonuç olarak; hazırlanan filmlerde kitozan konsantrasyonu ve molekül ağırlığındaki artışla etkin madde salım hızları yavaşlamıştır. Plastifiyan olarak kullanılan PEG miktarının artışıyla çalışmada kullanılan oranlarda etkin madde salımında belirgin bir fark görülmezken, PEG molekül ağırlığının artmasıyla ise etkin madde salım hızının arttığı tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışmada kitozan filmlerden ibuprofenin kontrollü salım yapan preparatlarının hazırlanabileceği görülmüştür.