Localization of Osteopontin in Ovary and Uterus During Sexual Cycle in Dogs


Küçük Bayram G., Liman N., Alan E.

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Trabzon, Turkey, 22 - 25 June 2009, pp.164

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.164
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Osteopontin hücre adezyonu, migrasyon, diferensiyasyon, anjiyogenesis ve

doku şekillenmesi gibi bir çok biyolojik olayda önemli rol oynayan glikolize olmuş bir

fosfoproteindir. Bu biyolojik olaylar dişi genital sistem organlarının fonksiyonlarını

devam ettirmelerinde önemlidirler. Çalışmamızın amacı köpeklerde seksüel siklusun

farklı dönemlerinde ovaryum ve uterusda osteopontin (OPN) lokalizasyonlarında oluşan

değişimleri ortaya koymaktır.

MATERYAL VE METOD: Bu çalışmada 27 adet sağlıklı köpeğe ovariyohisterektomi

operasyonu uygulanmış ve alman ovaryum ile uterus örnekleri histolojik olarak

değerlendirilip seksüel siklus evreleri tespit edilmiştir. Alman parafin kesitlerde

osteopontin reaktivitesi immunohistokimyasal olarak belirlenmiştir.

BULGULAR: Ovaryumda foliküler ve luteal fazlarda OPN reaktivitesinin, germinatif

epitel ile kortikal tubullerde, folliküllerde granülosa katmanı ile kumulus hücrelerinde,

atretik folliküllerde, medulladaki damarların mediya katmanlarında ve rete ovari’de

bulunduğu gözlendi. OPN reaktivitesi, yeni şekillenmiş granüloza hücre kordonlarında

orta derecede iken, önce şekillenenlerde zayıf veya negatifti. Tersiyer folliküllerin teka

internası ile stromadaki bazı fıbroblast çekirdeklerinde de pozitif reaksiyon görüldü.

Erken luteal fazda korpus luteumda (CL) OPN reaktivitesinin geç luteal faza göre daha

kuvvetli olduğu tespit edildi. OPN reaktivitesi geç luteal fazda ortaya çıkan ve CL’un

gerilemesiyle sayıları artan intersitisyel bez hücrelerinde tüm dokulardakinden çok daha

kuvvetliydi. Uterusda OPN reaktivitesi, folliküler fazda yüzey epiteli ile bez epitelinde,

str. vaskulare’deki kan damarlarının mediya katmanında ve miyometriyumda orta

derecede gözlenirken, luteal fazda ek olarak bezlerin salgısında ve epiteloid karakterli

stromal hücrelerde kuvvetli pozitif olarak belirlendi.

TARTIŞMA VE SONUÇLAR: OPN reaktivitesi köpeklerde seksüel siklus sırasında

ovaryum ve uterusda oluşan yapısal değişimlere paralel olarak değişim göstermektedir.

Bu değişim insan ve bazı memelilerde bildirildiği gibi, köpeklerde de OPN’nin

ovaryumda follikülogenesis, steroid sentezi, uterusda ise implantasyon sürecine

hazırlıkta görev aldığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Köpek, seksüel siklus ,ovaryum . uterus, osteopontin.