Azalan Bir Toplumsal Deger Olarak Dayanisma


Creative Commons License

BİLİCİ I. E. , Kormaz A.

Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014, cilt.1, ss.467-483

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Erzurum
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.467-483

Özet

AZALAN BİR TOPLUMSAL DEĞER OLARAK DAYANIŞMA

İnsan, sosyal bir varlık olması sebebiyle yalnız yaşayamaz. Varlığını toplum içerisinde sürdürebilir. Toplum içinde yaşamak ise bir takım kurallara ve sosyal düzene bağlıdır. İnsanların, içinde yaşadıkları topluma karşı görevleri ve sorumlulukları vardır. Toplum üyeleri arasında dayanışma ve işbirliği sağlanırsa, toplumsal bütünleşme gerçekleşir. İşbirliği, yardımlaşma ve dayanışma bir toplumun yaşaması için gerekli unsurlardandır. Özellikle dayanışma, bir toplumun varlığını, düzenini ve devamını sağlar. İnsanlar, dayanışma kültürünü öğrenip, zamanla içselleştirir, alışkanlık haline getirirse; sonraki kuşaklar dayanışma kültürünü devralır ve kendi hayatlarında da uygularlar. İmece yoluyla Türk kültür mirasında olduğu gibi, İslam dininde de sadaka, zekât ve vakıflar yoluyla hem sosyal sorumluluk hem de dayanışma vardır. Bu çeşitli toplumsal dayanışma biçimleri yüzyıllardır yaşamaktadır. ‘Birlikten kuvvet doğar’,Bir elin nesi var iki elin sesi var’ gibi ünlü atasözleriyle de toplumsal hayatda beraberlik ve dayanışmanın önemi vurgulanmıştır. Bu çalışmada, günden güne azalan ama çok önemli bir değer olan dayanışma ile ilgili Türk toplumunun farklı kesimlerinden insanların yaklaşım ve tutumlarını tespit edilmiştir. Bunun için 23 soruluk bir anket uygulanmış ve sonuçlar analiz edilip değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dayanışma, Toplumsal Dayanışma, Yardımlaşma, İmece, Toplumsal Değerler

SOLIDARITY AS A DECLINING SOCIAL VALUE

Human being can not live alone because of being social entity. Humanity continue it's existance in a society. Living in a society depends on some particular norms, rules and social order. People has responsibilities and duties against the society which they live in. If social collaboration and solidarity provided among membes of a society, social integration and unity takes place. Collective action, collaboration and solidarity are necessary elements for living in a society. Especially solidarity ensures existance, social order and harmony and continuity of a society. If people learn, internalize in a time and turn to an accustom the culture of solidarity; next generations takeover and apply culture of solidarity to their own lives. As well as imece’ (give and take, voluntary work for free) in the Turkish cultural heritage, solidarity and social resposibility exist in various religious giving like as Islam with Islam alms, obligatory alms, and charities. Those various types of social solidarities live for centuries. Importance of solidarity and unity in social lives emphasized with popular Turkish proverbs like as: Union gives strength,Many hands make light works In this research, approaches and attitudes of people related to solidarity, as a day by day disappearing, however very important value, examined. Therefore, a survey is carried out with 23 questions, and results are analiyzed and evaluated.

Keywords: Solidarity, Social Solidarity, Cooperate, Give and Take, Collective Work, Collective Action, Societal Values