Sağlık Hukukunda Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu


Creative Commons License

SARSIKOĞLU Ş.

Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 22 December 2018, vol.1, pp.15

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.15

Abstract

SAĞLIK HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇU

ÖZET Kişilerin özel yaşamının gizliliği hakkı, maddi ve manevi varlıklarını istedikleri gibi şekillendirecekleri ve bu yolla şahsiyetlerini tekamül ettirebilecekleri özgür bir yaşam alanının kabul edilmesini gerekli kılmakta; farklı felsefi düşüncelerle temellendirilse de demokratik hukuk devletleri açısından klasik (birinci kuşak) haklar arasında kabul edilmektedir. Bu bağlamda kişisel verilerin de yaşamın özel alanına dahil olduğu kabul edilmektedir. Nitekim günümüzde kişisel verilerin hukuka uygun paylaşımın artması aynı şekilde hukuka aykırı paylaşımının da artmasına sebep olmuştur. Çeşitli kişi ve kurumlar, farklı amaçlarla kişilerin kendileri ile paylaştığı bilgi, veri ya da sırları rızaları olmaksızın başkalarıyla paylaşmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yetkisiz üçüncü kişilere aktarılmasının veya bu kişilerce ele geçirilmesinin önlenmesi amacıyla ihdas edilmiştir. Buna göre; kişisel veriler üzerinde yalnızca ilgili kişinin kendi rızası (ceza hukuku genel teorisi bakımından ilgilinin rızası hukuka uygunluk nedeni) ya da kanunen yetkili kişilerce ilgili kanun hükümleri kapsamında (ceza hukuku genel teorisi bakımından görevin ifası hukuka uygunluk nedeni) işlemler yapılabilecektir. 6698 sayılı ve 24.03.2016 tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), bu iş ve işlemlerin usul ve esaslarını düzenlemektedir. Söz konusu kanun kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilen sağlık, cinsel hayat, biyometrik ve genetik veriler hakkında hekim, diş hekimi, veteriner, eczacı, hemşire, ebe, bunların yardımcıları, tıp öğrencileri ve diğer sağlık mesleği mensuplarınca bilgi sahibi olunmaktadır. Bunlar tarafından sır saklama yükümlülüğünün ihlal edilmesi meslek ahlak ve kurallarına aykırılık teşkil edeceği gibi ceza hukuku bakımından da cezayı gerektiren bir fiil olarak kabul edilecektir.

Anahtar Kelimeler : Sağlık Hukuku, Ceza Hukuku, İnsan Hakları, Hasta Hakları, Türk Ceza Kanunu, Kişisel Veri, Özel Nitelikli Kişisel Veri, Sır Saklama, Suç, Suçun Unsurları, Hukuka Aykırılık Unsuru, Görevin İfası, İlgilinin Rızası.