Expressions of Survivin, Bcl-2 and Bax Proteins in the Endometrium of Domestic Cat (Felis Catus) During Oestrus Cycle


Liman N. , Alan E. , Küçük Bayram G. , Gürbulak K.

Uluslararası Katılımlı 11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 1 - 04 May 2012, pp.147-148

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Denizli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.147-148

Abstract

Apoptosis has been shown to be an important regulator of endometrium function. To clarify the regulation of apoptosis in the cat endometrium during the normal estrous cycle, the expressions of the apoptosis-related

proteins (Bcl-2 and Bax) and their correlation to the inhibitor of apoptosis protein Survivin were analyzed

using immunohistochemistry. The present study was conducted on 37 clinically healthy, adult female cats.

Survivin was localized in both the cytoplasm and nuclei of superficial and deep uterine gland cells during the

luteal phase, while only cytoplasmic staining was observed during the follicular and anestrous phases. Bax

immunoreactivity in the cytoplasm of luminal and glandular epithelial cells as well as the smooth muscle cells

of blood vessels was weak in the anestrous phase. Compared to anestrous, the intensity of Bax

immunostaining was moderate in the follicular phase and increased dramatically in the luteal phase. Bcl-2

immunostaining in the cytoplasm of luminal and glandular epithelial cells was moderate in the anestrous

phase. During the early follicular phase, cytoplasmic Bcl-2 immunostaining was detected mostly in glandular

epithelial cells. In the mid-follicular phase, in glands, the amount of Bcl-2 protein increased progressively from

the superficial to the deep layer. In contrast, the expression of Bcl-2 decreased in the luteal phase, being very

low or absent in the mid- and late luteal phases.

Several studies demonstrated that survivin gene and protein expression was detected in normal human

endometrium and that survivin could play an important role in physiological homeostasis during the normal

menstrual cycle. The expressions of Bcl-2 and Bax have been shown to be cycle-dependent in the adult

endometrium of humans, rats, mice and monkeys. The overall results suggest that Survivin, Bax and Bcl-2 proteins may cooperatively contribute to cell apoptosis and cell proliferation in the cat uterus during the estrous cycle.

Keywords: Apoptosis, Bcl-2, Bax, cat, estrus cycle, survivin, uterus

Apopitoz endometriyumun fonksiyonunun önemli bir düzenleyicisi olarak gösterilmiştir. Bu çalışmada, normal

östrus siklusu sırasında kedi endometriyumunda apopitozun regülasyonunu açığa çıkarmak için apopitoz ile

ilişkili proteinlerin (Bcl-2 ve Bax) ekpresyonları ve onların apopitoz inhibitor protein olan survivin ile

korelasyonu Immunohistokimyasal olarak analiz edildi. Sunulan çalışma klinik olarak sağlıklı 37 adet dişi kedi

üzerinde gerçekleştirildi.

Survivinin östrus siklusunun bütün fazları boyunca endometriyumun luminal ve glandular epitel hücrelerinde

eksprese olduğu belirlendi. Luteal fazda survivin süperfisiyal ve derin uterus bezlerinin hem çekirdek ve

sitoplazmalarında lokalize iken, folliküler ve anötrus fazları sırasında sadece sitoplazmik yerleşim gösterdi.

Anöstrus fazında Bax immunreaksiyonu luminal ve glandular epitel hücrelerinin ve kan damarlarında düz kas

hücrelerinin sitoplamalarında zayıf idi. Anöstrusa kıyasla folliküler fazda Bax boyanması orta derecede iken,

luteal fazda önemli ölçüde artmıştı. Anöstrus fazında luminal ve glandular epitel hücrelerinin sitoplazmalarında

Bcl-2 immunreaksiyonu orta dereceli olarak belirlendi. Erken folliküler fazda sitoplazmik Bcl-2 reaksiyonu

çoğunlukla glandular epitel hücrelerinde gözlendi. Orta folliküler fazda bezlerde Bcl-2 proteini süperfisiyalden

derin katmana doğru giderek artmaktaydı. Bunun aksine, Bcl-2 ekpresyonunun luteal fazda azalarak

kabolduğu tespit edildi.

Çeşitli çalışmalar survivin gen ve protein ekspresyonunun normal insan endometriyumunda bulunduğunu ve

survivinin menstrual siklusun homeostasisinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bcl-2 ve Bax protein

ekpresyonlarının da erişkin insan, sıçan fare ve maymunun endometriyumunda siklusa bağlı olduğu

bildirilmektedir. Çalışmamızın genel sonuçları survivin, Bax ve Bcl-2 proteinlerinin östrus siklusu sırasında kedi

uterusunda hücre apopitozu ve proliferasyonuna katıldıklarını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Apopitoz, Bcl-2, Bax, kedi, östrus siklusu, survivin, uterus