Çocuklara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi ve A1 Düzeyi Etkinlik Tasarımı


Creative Commons License

Moralı G.

SDU International Journal of Educational Studies, vol.7, no.1, pp.16-25, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Teaching Turkish as a foreign language has become a priority area in the recent period. However, studies in the literature in terms of target group seems to be mostly for young people and adults. Therefore, the academic studies and resources available in teaching Turkish as a foreign language to children are not at a sufficient level. There is a great gap in the studies that focus on how to teach Turkish as a foreign language to children according to various teaching methods. In this study, total physical response method that can be used in teaching Turkish as a foreign language are discussed. The total physical response method are introduced by reviewing the literature and examples of activities at A1 level are presented. Because, when the studies on all physical reaction method in the field of teaching Turkish as a foreign language are examined, it is seen that the studies have introduced the method in a concise manner and do not include usage examples. It is aimed that the total physical response method is taken both theoretically and practically so that it contributes to the literature and guides the teachers who work in the field. Especially, it is aimed to give examples of using at A1 level so that teachers can benefit from this work, use the presented examples in their lessons and implement similar applications by themselves.

Türkçenin çocuklara yabancı dil olarak öğretimi özellikle son dönemde öncelikli bir alan hâline dönüşmüştür. Ancak literatürdeki çalışmaların hedef kitle bakımından çoğunlukla gençlere ve yetişkinlere yönelik olduğu görülmektedir. Bu yüzden Türkçenin çocuklara yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili akademik çalışmalar ve mevcut kaynaklar yeterli seviyede değildir. Özellikle Türkçenin yabancı dil olarak çocuklara çeşitli öğretim yöntemlerine göre nasıl öğretileceğini ele alan çalışmalar konusunda büyük bir boşluk bulunmaktadır. Bu çalışmada, Türkçenin çocuklara yabancı dil olarak öğretiminde kullanılabilecek tüm fiziksel tepki yöntemi ele alınmıştır. Literatür taraması yapılarak gerçekleştirilen çalışmada, tüm fiziksel tepki yöntemi tanıtılmış ve A1 düzeyinde etkinlik tasarım örnekleri sunulmuştur. Çünkü yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında tüm fiziksel tepki yöntemine yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde çalışmaların yöntemi öz bir şekilde tanıttığı ve kullanım örneklerine yer vermediği görülmektedir. Tüm fiziksel tepki yöntemi hem teorik hem de uygulamalı olarak ele alınarak literatüre katkı sağlanması ve çalışmanın sahadaki öğretmenlere yol göstermesi amaçlanmıştır. Özellikle A1 düzeyinde tasarım örnekleri verilerek öğretmenlerin bu çalışmadan yararlanabilmeleri, sunulan örnekleri derslerinde kullanabilmeleri ve kendilerinin de benzer uygulamalar gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir.