Examining the Researches in Turkey on Technology Integration in Education


Arslan G. B., Kızılay E., Hamalosmanoğlu M.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.39-55, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This  study  uses  the  descriptive  content  analysis  method  to  uncover  the  general  trend  in  the  literature by  reviewing  works  on  technology  integration  in  education  from  2015  to  2020.  In  the  study,  56  papers  on  the  notion of technology  integration in  education  between the  years 2015 and 2020 were investigated  by reaching the studies in  TR  Index  and  YOK  Thesis  Center  that  met  the  relevant  parameters.  Content  analysis  was  used  to  examine  the research  data.  As  a  consequence  of  the  research,  it  was  discovered  that  master's  theses  on  technology  integration  in education  were  the  most  popular.  In  the  previous  five  years,  the  majority  of  technology  integration  studies  in education  have  been  conducted.  The  most  quantitative  research  method  was  determined  to  be  applied  in  the experiments.  The  case  study  was  found  to  be  the  most  commonly  employed design  among the studies analyzed  in the  study.  It  has  been  established  that  the  most  commonly  examined  participant  size  is  between  0  and  100  people, with  instructors  being  the  most  common  participant  group.  The  scale  was  found  to  be  the  most  commonly  used data  collection  tool  in  the  research.  In  terms  of  data  analysis,  the  majority  of  the  research  examined  used  content analysis.  The  information  gathered  was  analyzed  in  the  context  of  previous  research.  Based  on  literature evaluations,  recommendations  for  future  research  and  practitioners  in  the  field  of  technology  integration  were offered as  a consequence  of  the study.   

Bu  araştırmanın  amacı,  eğitimde  teknoloji  entegrasyonuna  yönelik  2015-2020  yılları  arasında  yapılan çalışmaları  betimsel  içerik  analizi  yöntemi  çerçevesinde  inceleyerek,  alan  yazındaki  genel  eğilimi  ortaya koymaktır.  Araştırmada  2015-2020  yılları  arasındaki  eğitimde  teknoloji  entegrasyonu  kavramı  üzerine  TR  Dizin  ve  YÖK Tez  Merkezi’nde  yer alan çalışmalara  ulaşılarak  gerekli  şartları  sağlayan  56  çalışma  incelenmiştir.  Çalışmalar  araştırmanın türü,  araştırmanın  yılı,  araştırma  yaklaşımı,  araştırma  modeli/deseni,  katılımcı  büyüklüğü,  katılımcı  grup  türü,  veri toplama  aracı  ve  veri  analiz  yöntemi  dikkate  alınarak  analiz  edilmiştir.  Araştırma  verileri  içerik  analizi  ile  analiz edilmiştir.  Analizler  sonucunda  eğitimde  teknoloji  entegrasyonu  konusunun  en  çok  yüksek  lisans  tezlerinde çalışıldığı  belirlenmiştir.  Eğitimde  teknoloji  entegrasyonu  çalışmaları  son  beş  yıl  içerisinde  en  çok  2019  yılında yürütülmüştür.  Çalışmalarda  en  fazla  nicel  araştırma  yönteminin  kullanıldığı  belirlenmiştir.  Araştırmada  incelenen çalışmalarda  en  fazla  kullanılan  desenin  durum  çalışması  olduğu  tespit  edilmiştir.  En  fazla  çalışılan  katılımcı büyüklüğünün  0-100  kişi  arasında  yer  aldığı,  katılımcı  grup  açısından  en  çok  öğretmenlerle  çalışıldığı  tespit edilmiştir.  Çalışmalarda  veri  toplama  aracı  olarak  en  fazla  ölçek  kullanıldığı  belirlenmiştir.  İncelenen  çalışmalarda veri  analizi  açısından  daha  çok  içerik  analizi  kullanılmıştır.  Elde  edilen  veriler  alan  yazındaki  çalışmalar çerçevesinde  tartışılmıştır.  Araştırma  sonucunda,  alan  yazın  incelemelerinden  hareketle  teknoloji  entegrasyonuna ilişkin  gelecek  araştırmalara  ve  uygulayıcılara  öneriler  sunulmuştur.  İlerideki  çalışmalarda  daha  geniş  bir  zaman dilimindeki  ve  farklı  veritabanlarındaki  çalışmalar  dahil  edilerek,  eğitimde  teknoloji  entegrasyonu  çalışmalarına kapsamlı  bir  bakış  sunulabilir.  Nitel  araştırma  yöntemi  olay  ve  olguların  daha  derinlemesine  incelenmesini sağladığı  için  nitel  ve  karma  yöntemlerin  kullanıldığı  eğitimde  teknoloji  entegrasyonuna  dair  çalışmalar yürütülebilir.