Genel Hatlarıyla Markadan Doğan Hakları Sınırlandıran Sebeplerden "Zamanaşımı", "Sessiz Kalma Sebebiyle Hak Kaybı" ve "Üçüncü Kişilerin Şahsi Bilgilerini Dürüst Bir Şekilde Kullanmaları"


Creative Commons License

Köroğlu E.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.22, no.3, pp.1889-1913, 2016 (Scopus)

Abstract

Proprietor of trademark has absolute rights to the registered trademark. However, these rights are limited as per Decree Law of Protection of Trademark No 556 and Turkish Civil Code No 4721.

In our study, reasons of limitation of the trademark rights in general aspects, especially, lapse of time, the loss of right due to remaining silent and fair use of personal data by third parties, are examined.

Keywords: Trademark, Trademark Right, Lapse of Time, The Loss of Right Due to Remaining Silent, Fair Use of Personal Data by Third Parties.

Marka sahibi, tescilli markasından doğan haklara mutlak olarak sahiptir. Ancak marka sahibinin sahip olduğu bu haklar 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince sınırlandırılmıştır.

Çalışmamızda genel hatlarıyla markadan doğan hakları sınırlandıran sebeplerden zamanaşımı, sessiz kalma sebebiyle hak kaybı ve üçüncü kişilerin şahsi bilgilerini dürüst bir şekilde kullanmaları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Marka, Marka Hakkı, Zamanaşımı, Sessiz Kalma Sebebiyle Hak Kaybı, Üçüncü Kişilerin Şahsi Bilgilerini Dürüst Bir Şekilde Kullanmaları.