Laparoskopik kolesistektomi sonrası postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde tropisetron ve palonosetron’un karşılaştırılması: Randomize, çift-kör çalışma


Creative Commons License

AKSU R. , BİÇER C.

Dicle Tıp Dergisi, vol.43, no.3, pp.406-412, 2016 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 43 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Dicle Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.406-412

Abstract

ABSTRACT
Objective: Postoperative nausea-vomiting (PONV) is
one of the most common side effects after anesthesia.
PONV extends the duration of hospital stay and recovery
time of the patient after the surgery. In this study, we
compared the effects of tropisetron on palonosetron on
postoperative nausea and vomiting after laparoscopic
cholecystectomy.
Methods: After endotracheal intubation, Palonosetron
Group (Group P) received iv 0.075 mg of palonosetron
and Tropisetron Group (Group T) received iv 5 mg of tropisetron.
VAS scores, antiemetic use and nausea-vomiting
scores were recorded in 0-72 hours interval.
Results: In the 0-24 and 48-72 hour intervals, there were
no statistical difference between the groups with respect
to nausea-vomiting scores, but, in the 24-48 hour interval,
nausea-vomiting score was lower in Group P than Group
T (p < 0.024) (Table 3). There was no statistical difference
in all 72 hour intervals with respect to antiemetic use (p >
0.05). 72 hours total antiemetic use was statisticaly higher
in Group T than Group P (p = 0.025) (Tablo 4).
Conclusion: For PONV prophylaxis, palonosetron decreased
the PONV score and antiemetic need more than
tropisetron in the first 72 hours.

ÖZET
Amaç: Postoperatif bulantı-kusma (POBK) anestezi sonrası
en sık ortaya çıkan yan etkilerden biridir. POBK hastanın
ameliyat sonrası derlenmesini ve hastanede kalış
süresini uzatır. Bu çalışmada, intraoperatif uygulanan
tropisetron ve palonosetronun, laparoskopik kolesistektomi
sonrası postoperatif bulantı kusma üzerine etkilerinin
karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntemler: Laparoskopik kolesistektomi planlanan, ASA
I-II grubu, 18-65 yaş arası 142 hasta çalışmaya dahil
edildi. Endotrakeal entübasyon sonrası iv yoldan Palonosetron
Grubuna (Grup P) 0.075 mg palonosetron,
Tropisetron Grubuna (Grup T) iv 5 mg tropisetron verildi.
Hastaların postoperatif 0-72 saatlik zaman diliminde bulantı-
kusma skorları, antiemetik kullanımları ve VAS skorları
kaydedildi.
Bulgular: Vakaların postoperatif 0-24 ve 48-72 saatlik
dönemdeki bulantı-kusma skorları arasında gruplar arasında
istatistiksel fark bulunmazken (p > 0.05), 24-48 saatlik
dönemde ise Grup P’de, Grup T’ye göre bulantı-kusma
skorları daha düşük bulundu (p < 0.024) (Tablo 3).
Postoperatif antiemetik kullanımı açısından 72 saatteki
her bir dönemde gruplar arasında fark yoktu (p > 0.05).
72 saatlik toplam ek antiemetik tüketimi ise Grup T’de,
Grup P’ye göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu
(p = 0.025) (Tablo 4).
Sonuç: POBK profilaksisinde antiemetik olarak kullanılan
palonosetron, postoperatif 24-48 saatler arasında POBK
şiddet skorunu ve toplam postoperatif 72 saatteki ek antiemetik
ihtiyacını tropisetrona göre daha fazla azaltmıştır.