STENOTROPHOMONAS MALTOPHİLİA’NIN ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK TEST SONUÇLARINDA TEK BAŞINA OTOMATİZE SİSTEMLERE GÜVENELİM Mİ?


Creative Commons License

Sağıroğlu P. , Atalay M. A. , Yurttakal H. H. , Ertürk M.

5.ULUSAL KLİNİK MiKROBİYOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019, ss.381

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.381

Özet

Amaç: Stenotrophomonas maltophilia; birçok antibiyotiğe doğal direnci olan, tedavisi güç hastane 

enfeksiyonlarına sebep olan fırsatçı nonfermenter gram negatif bir basildir. Bu çalışmada klinik

örneklerden izole edilen S. maltophilia suşlarının antimikrobiyal direnç profillerinin belirlenmesi ve

Vitek 2 otomatize sisteminin Trimetoprim/sulfometoksazol (TMP/SXT)  duyarlılık test sonuçlarının

disk difüzyon duyarlılık sonuçları ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Ocak 2018-Ağustos 2019 tarihleri arasında, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bakteriyoloji Laboratuvarı’na gönderilen, farklı hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen 206

S. maltophilia kökeni çalışmaya dahil edilmiştir. İzolatlar konvansiyonel yöntemlerle ve Vitek 2

otomatize sistemi kullanılarak tanımlanmıştır. TMP-SXT duyarlılıkları Vitek 2 sistemi ve disk difüzyon

ile levofloksasin duyarlılıkları ise disk difüzyon yöntemiyle saptanmıştır.  

Uygulanan duyarlılık yöntemlerinin karşılaştırılmasında; disk difüzyon ve Vitek 2 sistemi ile elde edilen

sonuçlar aynı kategoride ise uyumlu, disk difüzyon sonucu dirençli iken Vitek 2 sonucu duyarlı ise çok

büyük hata, disk difüzyon sonucu duyarlı iken Vitek 2 sonucu dirençli ise büyük hata olarak

tanımlanmıştır. Çok büyük hata ve büyük hata oranının %3’ün altında olması sistem için kabul edilebilir

performans kriteri olarak belirlenmiştir. Antibiyotik duyarlılık test sonuçlarının değerlendirilmesinde

CLSI M100- S28 dökümanı kullanılmıştır. 

Bulgular: Vitek 2 sistemi ile 206 S.maltophilia’nın 181’i (%87.86) TMP-SXT duyarlı ve 25’i (%12.13)

dirençli olarak saptanmıştır. TMP-SXT için Vitek 2 sistem ve disk difüzyon sonuçları

karşılaştırıldığında 10 kökende (%4.85) uyumsuz sonuç bulunmuştur. Dokuz izolat otomatize sistemle

dirençli, disk difüzyon ile duyarlı ve bir izolat otomatize sistemle duyarlı, disk difüzyon ile dirençli

bulunmuştur. Buna göre çok büyük hata oranı %0.47 ve büyük hata oranı %4.36 olarak saptanmıştır.

İzolatların levofloksasin duyarlılıkları irdelendiğinde; 188’i (%89.09) duyarlı, 3’ü (%1.4) orta duyarlı

ve 20’si (%9.47) dirençli olarak belirlenmiştir.  

Sonuç: S.maltophilia’nın neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan birincil antibiyotik olan

TMP-SXT‘deki artan direnç oranları akılda tutulmalı ve bu antibiyotiğin duyarlılığının belirlenmesinde

otomatize sistem sonuçları referans yöntemler ile doğrulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Stenotrophomonas maltophilia, Vitek 2 performansı, Trimetoprim/

sulfametoksazol, Levofloksasin, Direnç oranı