6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Taşınır Satış Sözleşmesinin Sona Ermesi


Creative Commons License

Köroğlu E.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2016

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2016
  • Publisher: Adalet Yayınevi
  • City: Ankara
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, termination of movable sale contract is examined. Movable sale contract is a contract whereby the seller undertakes to deliver the movable sold and transfer its ownership to the buyer in return for the sale price, which the buyer undertakes to pay to the seller.

In the first section of study, basic information about movable sale contract is provided. Particularly the definition, legal qualification, elements, form, application area and in general, termination are dwelled on in this section.

Second section is related to termination of movable sale contract due to sui generis reasons. In this context default of seller, quiet enjoyment of seller, warranter of seller and default of buyer are expressed.

Topic of the third section is the termination of movable sale contract by general reasons. Within this scope mutual agreement, fulfilment, release agreement, renewal (novation), confusion debts, impossibility of performance and set off (compensation) are explicated.

Finally, the opinions that we have reached throughout our thesis are reviewed collectively in the result section.

Keywords: Turkish Code of Obligations, Movable Sale Contract, Movable, Seller and Buyer, Termination.

Bu çalışmada taşınır satış sözleşmesinin sona ermesi incelemiştir. Taşınır satış sözleşmesi, alıcının satıcıya vermeyi yükümlendiği bir bedel karşılığı, satıcının satış konusu taşınır malın zilyetlik ve mülkiyetini ona geçirme borcunu üstlendiği bir sözleşmedir.

Çalışmamızın birinci bölümünde taşınır satış sözleşmesi ile ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. Bu bölümde özellikle, taşınır satış sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği, unsurları, şekli, uygulama alanı ve genel olarak sona ermesi üzerinde durulmuştur.

İkinci bölümde taşınır satış sözleşmesinin kendine özgü sebeplerle sona ermesi inceleme konusu yapılmıştır. Bu kapsamda satıcının temerrüdü, satıcının zapttan doğan sorumluluğu, satıcının ayıptan doğan sorumluluğu ile alıcının temerrüdü inceleme konusu yapılmıştır.

Üçüncü bölümde ise taşınır satış sözleşmesini sona erdiren genel sebepler incelenmiştir. Burada da bozma sözleşmesi, ifa, ibra sözleşmesi, yenileme, birleşme, ifa imkânsızlığı ve takas anlatılmıştır.

Son olarak, çalışmamızda vardığımız kanaatlere sonuç bölümünde yer verilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Türk Borçlar Kanunu, Taşınır Satış Sözleşmesi, Taşınır Mal, Satıcı ve Alıcı, Sona Erme.