Olgu Sunumu: Granulicatella Adiacens‘in Etken Olduğu Bir Subakut Endokardit Vakası


Sancar Yetikcan M., Türe Yüce Z., Yüceil Karabulut A., Sağıroğlu P., Kalın Ünüvar G., Yıldız O., ...More

24. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 6 - 09 March 2024, pp.732-733

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.732-733
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

P-066 Olgu Sunumu: Granulicatella Adiacens‘in Etken Olduğu Bir Subakut Endokardit Vakası Merve Sancar Yetikcan, Zeynep Türe Yüce, Ayşe Karabulut, Pınar Sağıroğlu, Gamze Kalın Ünüvar, Orhan Yıldız, Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri Amaç İnfektif endokardit (İE); endokart yüzeyinin, doğal veya protez kalp kapaklarının tutulumu ile giden çoğunlukla bakteriyel bir enfeksiyondur. Tedavisinde başarılı olabilmek için fizik muayene, görüntüleme ve mikrobiyolojik çalışmalara dayalı erken tanı önemlidir. Akut veya subakut oluşu hastayı karşımıza farklı kliniklerle getirebilir. Subakut İE çok daha non spesifik semptomlarla sinsi olarak seyreder. Bu nedenle tanı koymak zorlaşabilir. İE’e neden olan en sık etkenler stafilokoklar, viridans streptokoklar ve enterokoklardır. Granulicatella Adiacens, İE ‘e neden olabilecek etkenler arasında son derece nadir görülür. Granulicatella cinsi, streptokok benzeri bakterilerden biridir. Oral, genital ve intestinal mukozanın normal flora üyesi olup nadiren hastalık oluşturur. Bu olguda Granulicatella adiacens’in neden olduğu bir subakut İE hastasının sunulması amaçlandı. Olgu Bilinen kronik hastalığı olmayan, 42 yaşında erkek hasta;1 yıl önce ateş, üşüme, titreme, kilo kaybı, eklem ağrıları şikâyetiyle dahiliye polikliniğine başvurmuş. C reaktif protein (CRP) yüksekliği olması ve enfeksiyon odağı saptanmaması üzerine romatolojiye yönlendirilmiş. Erişkin Başlangıçlı Still Hastalığı ön tanısıyla Metotraksat 20 mg başlanmış. Yanıt alınamaması üzerine Tocilizumab 800 mg ve metilprednizolon 16 mg’a geçilmiş. Ateş ataklarının devam etmesi üzerine hematolojik maligniteler açısından hematolojiye yönlendirilmiş. Yapılan kemik iliği biyopsisinde patoloji saptanmamış. Kemik iliğinden gönderilen kan kültüründe Granulicatella adiacens (penisilin/ linezolid/ meropenem duyarlı, siprofloksasin/ seftriakson dirençli) üremesi olması üzerine hasta enfeksiyon hastalıkları polikliniğine yönlendirildi. Ateş, üşüme, titreme, halsizlik, gece terlemesi şikayetleri devam ediyordu. Fizik muayenede ateşi 39 °C, diğer vital bulguları stabildi. Tüm kalp dinleme odaklarında 3/6 üfürümü mevcuttu. Diğer f izik muayene bulguları doğaldı. Laboratuar sonuçlarında beyaz küre sayısı 23.970 mm³, nötrofil sayısı 21.530 mm³, CRP 50 mg/L, prokalsitonin 0.29 mg/L olarak saptandı. Ateş, kalpte üfürüm ve kemik iliğinden alınan kan kültüründe üreme olan hastada transtorasik ekoardiyografi (TTE)’de mitral valv prolapsusu (MVP), korda tendinea rüptürü ve mitral kapakta vejetasyon saptandı. Hasta subakut İE tanısıyla yatırıldı. 3 set kan kültürü alınarak Ampisilin 6x2 gr ve Gentamisin 3x80 mg başlandı. İmmünsüpresif tedavileri kesildi. Ateş ve CRP yanıtı alınan hastanın iv tedavisi 14 güne tamamlanarak oral amoksisilin-klavulonik asit ile taburcu edildi. Taburculuk sonrası MVP ve korda rüptürü nedeniyle opere edildi. Poliklinik kontrollerinde oral tedavisi 4 haftaya tamamlanarak kesildi. Sonuç Subakut İE tanı ve tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Kliniğin non spesifik olması tanıyı zorlaştırır. Uzun süreli açıklanamayan ateşi olan hastalarda İE ‘in ayırıcı tanılar arasında yer alması erken tanı ve tedavi için oldukça önemlidir. Anahtar Kelimeler: subakut endokardit, granulicatella adiacens, vejetasyon, mitral kapa